الکترو موتور

الکترو موتور

لیست قیمت الکتروموتور

فروش ویژه الکتروموتور قیمت الکتروموتور MOTOGENقیمت الکتروموتور jemco

قیمت الکتروموتور ایرانیقیمت الکتروموتور چینیقیمت الکتروموتور زیمنس آلمان
قیمت الکتروموتور زیمنس چینیقیمت الکتروموتور VEMقیمت الکتروموتور kaijili
قیمت الکتروموتور AEGقیمت الکتروموتور MOTOVARIOقیمت الکتروموتور italmotors

 فروش ویژه انواع الکتروموتور

مدلقدرت (kW)دور (rpm)شرحقیمت به ريال
ارسم۳۷۷۵۰ ۳۳,۹۰۰,۰۰۰
ارسم۳۷۱۰۰۰(فلنجدار) ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
استریم۰٫۵۵۱۵۰۰۱,۷۷۷,۰۰۰
بروک۱۸٫۵۱۵۰۰۱۳,۸۰۰,۰۰۰
استریم۱۸٫۵۱۵۰۰ترمینال بغل۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سوگو۱۸٫۵۱۵۰۰۱۳,۸۰۰,۰۰۰
استریم۱۸٫۵۱۵۰۰ترمینال بالا۱۱,۸۵۳,۰۰۰
ارسم۱۸٫۵۱۵۰۰۱۳,۸۰۰,۰۰۰
کایجیلی۱۸٫۵۱۵۰۰۱۶,۵۰۰,۰۰۰
استریم۳۷۱۵۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
NPM۳۷۱۵۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
ارسم۴۵۱۵۰۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰
ارسم۵۵۱۵۰۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰
ارسم۷۵۱۵۰۰۴۹,۷۰۰,۰۰۰
استریم۱۱۰۱۵۰۰۸۳,۴۰۰,۰۰۰
سوگو۱۱۳۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
استریم۱۱۳۰۰۰ترمینال بالا۹,۰۰۰,۰۰۰
استریم۱۱۳۰۰۰ترمینال بغل۹,۰۰۰,۰۰۰
سوگو۱۵۳۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
استریم۱۵۳۰۰۰ترمینال بغل۹,۵۰۰,۰۰۰
ایده آل۱۵۳۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
استریم۱۸٫۵۳۰۰۰ترمینال بالا۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سوگو۱۸٫۵۳۰۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ارسم۲۲۳۰۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰
ایده آل۴۵۳۰۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
ارسم۱۱۰۳۰۰۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰
مدلقدرت (kW)دور (rpm)شرحقیمت به ريال
Siemens۲۲۱۵۰۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
ABB۳۷۱۵۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ABB۴۵۱۵۰۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰
Sever۴۵۱۵۰۰
ABB۵۵۱۵۰۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰
ABB۹۰۱۵۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ABB۱۱۰۱۵۰۰۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ABB۱۳۲۱۵۰۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ABB۲۵۰۱۵۰۰۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
Sever۵۵۳۰۰۰

فروش ویژه الکتروموتور الکتروژن

 

گشتاور
(NM)
جریان در
۴۰۰ V (A)
ضریب قدرت
(PF)
راندمان
%
دور
(rpm)
تعداد فازتیپسایز فریمتوان
(kw)
۷۵۱۷٫۰۰٫۷۴۸۶٫۰۱۰۰۰سه۵۳۷۵۵۱۶۰۷٫۵
۰٫۸۵۰٫۴۲۰٫۷۵۵۵٫۰۱۵۰۰سه۴۱۱۲۳۶۳۰٫۱۲
۱٫۸۰٫۷۷۰٫۷۸۶۰٫۰۱۵۰۰سه۳۶۲۵۳۷۱۰٫۲۵
۳۶۱۱٫۴۰٫۸۱۸۶٫۰۱۵۰۰سه۴۹۵۵۵۱۳۲۵٫۵
۴۹۱۵٫۲۰٫۸۲۸۷٫۰۱۵۰۰سه۴۹۷۵۵۱۳۲۷٫۵
۷۲۲۱٫۵۰٫۸۴۸۸٫۵۱۵۰۰سه۵۲۱۱۵۱۶۰۱۱

 

 

لیست قیمت الکتروموتور موتوژن

 

الکتروموتور تکفاز خازن دائم (CR) – رله ای

رديفHPKW۱۵۰۰ RPM۳۰۰۰ RPM
۱۰٫۳۳۰٫۲۵۲،۴۰۰،۰۰۰ـ
۲۰٫۵۰٫۳۷۲،۶۵۰،۰۰۰۲،۴۰۰،۰۰۰
۳۰٫۷۵۰٫۵۵۳،۱۰۰،۰۰۰۲،۵۰۰،۰۰۰
۴۱۰٫۷۵۳،۵۰۰،۰۰۰۲،۹۵۰،۰۰۰
۵۱٫۵۱٫۱۴،۱۰۰،۰۰۰۳،۳۰۰،۰۰۰
۶۲۱٫۵۴،۶۰۰،۰۰۰۳،۹۷۰،۰۰۰
۷۳۲٫۲۵،۴۰۰،۰۰۰۴،۵۰۰،۰۰۰

 

الکتروموتور تکفاز خازن استارت – خازن دائم (CRS) – کلاچدار

 

رديفHPKW۱۵۰۰ RPM۳۰۰۰ RPM
۱۰٫۳۳۰٫۲۵۳،۴۰۰،۰۰۰
۲۰٫۵۰٫۳۷۳،۶۰۰،۰۰۰۳،۳۶۰،۰۰۰
۳۰٫۷۵۰٫۵۵۳،۸۰۰،۰۰۰۳،۵۰۰،۰۰۰
۴۱۰٫۷۵۴،۳۰۰،۰۰۰۴،۰۰۰،۰۰۰
۵۱٫۵۱٫۱۵،۱۰۰،۰۰۰۵،۱۵۰،۰۰۰
۶۲۱٫۵۵،۷۰۰،۰۰۰۵،۷۶۰،۰۰۰
۷۳۲٫۲۶،۵۰۰،۰۰۰۵،۷۶۰،۰۰۰
۸ با نسبت گشتاور بالا۱٫۵
۹ با نسبت گشتاور بالا۲٫۲۷،۰۰۰،۰۰۰

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن

 

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن

 

رديفHPKW۷۵۰ RPM۱۰۰۰ RPM۱۵۰۰ RPM۳۰۰۰ RPM
۱۰٫۰۸۰٫۰۶۱،۴۰۰،۰۰۰
۲۰٫۱۲۰٫۰۹۱،۴۵۰،۰۰۰۱،۴۰۰،۰۰۰
۳۰٫۱۶۰٫۱۲۱،۶۵۰،۰۰۰۱،۵۰۰،۰۰۰
۴۰٫۲۵۰٫۱۸۱،۸۵۰،۰۰۰۱،۷۰۰،۰۰۰
۵۰٫۳۳۰٫۲۵۱،۹۵۰،۰۰۰۱،۷۵۰،۰۰۰
۶۰٫۵۰٫۳۷۲،۷۰۰،۰۰۰۲،۲۰۰،۰۰۰۲،۰۰۰،۰۰۰
۷۰٫۵۵۳،۰۰۰،۰۰۰۲،۶۰۰،۰۰۰۲،۳۰۰،۰۰۰
۸۱۰٫۷۵۴،۳۰۰،۰۰۰۳،۶۰۰،۰۰۰۲،۸۰۰،۰۰۰۲،۶۰۰،۰۰۰
۹۱٫۵۱٫۱۴،۹۰۰،۰۰۰۳،۹۵۰،۰۰۰۳،۳۵۰،۰۰۰۳،۰۰۰،۰۰۰
۱۰۲۱٫۵۵،۶۰۰،۰۰۰۴،۸۰۰،۰۰۰۳،۹۰۰،۰۰۰۳،۵۶۰،۰۰۰
۱۱۳۲٫۲۶،۹۰۰،۰۰۰۶،۵۰۰،۰۰۰۴،۸۰۰،۰۰۰۴،۲۴۰،۰۰۰
۱۲۴۳۸،۴۰۰،۰۰۰۸،۳۰۰،۰۰۰۵،۴۰۰،۰۰۰۵،۰۰۰،۰۰۰
۱۳۵٫۵۴۱۰،۶۰۰،۰۰۰۹،۱۵۰،۰۰۰۶،۸۰۰،۰۰۰۶،۷۰۰،۰۰۰
۱۴۷٫۵۵٫۵۱۳،۳۰۰،۰۰۰۱۱،۳۰۰،۰۰۰۹،۰۰۰،۰۰۰۸،۱۰۰،۰۰۰
۱۵۱۰۷٫۵۱۶،۴۵۰،۰۰۰۱۴،۶۰۰،۰۰۰۱۰،۲۵۰،۰۰۰۹،۳۰۰،۰۰۰
۱۶۱۵۱۱۱۶،۹۰۰،۰۰۰۱۵،۱۰۰،۰۰۰۱۴،۳۰۰،۰۰۰
۱۷۲۰۱۵۱۷،۹۰۰،۰۰۰۱۶،۰۰۰،۰۰۰
۱۸۲۵۱۸٫۵۱۸،۲۵۰،۰۰۰

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن

 

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن

 

رديفHPKW۱۰۰۰ RPM۱۵۰۰ RPM۳۰۰۰ RPM
۱۳۲٫۲۶،۹۵۰،۰۰۰۵،۵۵۰،۰۰۰
۲۴۳۱۰,۸۰۰,۰۰۶،۲۵۰،۰۰۰
۳۵٫۵۴۱۰،۶۰۰،۰۰۰۷،۵۵۰،۰۰۰۷،۳۰۰،۰۰۰
۴۷٫۵۵٫۵۱۲،۲۵۰،۰۰۰۹،۶۰۰،۰۰۰۹،۵۰۰،۰۰۰
۵۱۰۷٫۵۱۶،۳۰۰،۰۰۰۱۰،۹۵۰،۰۰۰۱۰،۷۰۰،۰۰۰
۶۱۵۱۱۱۸،۹۰۰،۰۰۰۱۶،۳۴۰،۰۰۰۱۴،۴۰۰،۰۰۰
۷۲۰۱۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰۱۸،۰۰۰،۰۰۰۱۶،۴۰۰،۰۰۰
۸۲۵۱۸٫۵۳۵،۵۰۰،۰۰۰۲۷،۶۰۰،۰۰۰۲۰،۶۰۰،۰۰۰
۹۳۰۲۲۴۰،۲۵۰،۰۰۰۳۱،۴۰۰،۰۰۰۲۹،۹۰۰،۰۰۰
۱۰۴۰۳۰۴۹،۲۵۰،۰۰۰۳۷،۶۰۰،۰۰۰۳۷،۰۰۰،۰۰۰
۱۱۵۰۳۷۵۸،۳۰۰،۰۰۰۴۹،۸۵۰،۰۰۰۴۱،۴۰۰،۰۰۰
۱۲۶۰۴۵۶۷،۶۵۰،۰۰۰۵۳،۹۰۰،۰۰۰۵۲،۵۰۰،۰۰۰
۱۳۷۵۵۵۷۱،۰۰۰،۰۰۰۵۸،۶۰۰،۰۰۰۵۳،۷۰۰،۰۰۰
۱۴۱۰۰۷۵۱۳۸،۸۰۰،۰۰۰۷۸،۴۰۰،۰۰۰۷۲،۶۰۰،۰۰۰
۱۵۱۲۵۹۰۱۵۴،۸۰۰،۰۰۰۸۸،۳۵۰،۰۰۰۸۱،۴۰۰،۰۰۰

 

الکتروموتور و پمپ کولری موتوژن و چینی

 

نام محصولقدرت (HP)قيمت (ریال)
الکتروموتور کولری موتوژن ۸ / ۱۰٫۱۲۵۶۵۰,۰۰۰
الکتروموتور کولری موتوژن ۳ / ۱۰٫۳۳۱,۴۵۰,۰۰۰
الکتروموتور کولری موتوژن ۲ / ۱۰٫۵۱,۶۵۰,۰۰۰
الکتروموتور کولری موتوژن ۴ / ۳۰٫۷۵۱,۸۵۰,۰۰۰
الکتروموتور کولری چينی ۳ / ۱۰٫۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰
الکتروموتور کولری چينی ۲ / ۱۰٫۵۱,۴۰۰,۰۰۰
الکتروموتور کولری چينی ۴ / ۳۰٫۷۵۱,۶۰۰,۰۰۰
پمپ کولری موتوژن –۲۰۰,۰۰۰
پمپ کولری چينی۱۵۰,۰۰۰

الکتروپمپ صنعتی

 

الکتروپمپ صنعتی موتوژن ( پمپ آب و صابون )

 

تیپ موتورنوع فازتوان ورودی (W)قيمت (ریال)
P56-15۱۹۰
P56-20۳۹۰
P56-21۳۹۰
P56-23۳۹۰
P56-25۳۹۰

الکتروموتور های سه فاز ۹۰ تا ۴۰۰ کیلووات بدنه چدنی موتوژن

رديفHPKW۱۰۰۰ RPM۱۵۰۰ RPM۳۰۰۰ RPM
۱۱۰۰۷۵۱۳۵،۸۰۰،۰۰۰۷۸،۴۰۰،۰۰۰۷۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۱۲۵۹۰۱۵۴,۸۰۰,۰۰۸۸،۳۵۰،۰۰۰۸۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۱۵۰۱۱۰۲۰۳،۷۰۰،۰۰۰۱۶۵،۶۰۰،۰۰۰۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۸۰۱۳۲۲۱۹،۶۰۰،۰۰۰۱۹۸،۲۰۰،۰۰۰۱۸۸,۴۰۰,۰۰۰
۵۲۲۰۱۶۰۲۶۴،۷۰۰،۰۰۰۲۳۴،۰۰۰،۰۰۰۲۱۷,۷۰۰,۰۰۰
۶۲۵۰۱۸۵۳۵۷،۹۰۰،۰۰۰۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰۲۲۸,۳۵۰,۰۰۰
۷۲۷۰۲۰۰۲۹۲،۱۰۰،۰۰۰۲۵۱,۸۰۰,۰۰۰
۸۳۴۰۲۵۰۳۴۹،۸۰۰،۰۰۰۳۱۳,۷۰۰,۰۰۰
۹۴۳۰۳۱۵۴۳۴،۶۰۰،۰۰۰۴۰۷،۰۰۰،۰۰۰
۱۰۴۸۵۳۵۵۴۹۶،۷۰۰،۰۰۰
۱۱۶۴۴۴۰۰۵۷۰،۴۵۰،۰۰۰

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.  تاريخ به روز رساني : ۹۴/۰۶/۰۲

لیست قیمت الکتروموتور جمکو

الکتروموتور جمکو

الکتروموتور سه فاز سنگین جمکو

رديفHPKW۱۰۰۰ RPM۱۵۰۰ RPM۳۰۰۰ RPM
۱۱۰۷٫۵۱۵،۶۰۰،۰۰۰۱۰،۵۰۰،۰۰۰۱۰،۲۸۰،۰۰۰
۲۱۵۱۱۱۸،۱۰۰،۰۰۰۱۶،۶۰۰،۰۰۰۱۳،۸۳۰،۰۰۰
۳۲۰۱۵۳۰،۵۰۰،۰۰۰۱۸،۶۰۰،۰۰۰۱۶،۸۴۰،۰۰۰
۴۲۵۱۸٫۵۳۶،۶۷۰،۰۰۰۲۸،۵۱۰،۰۰۰۲۱،۲۸۰،۰۰۰
۵۳۰۲۲۴۱،۳۲۰،۰۰۰۳۳،۱۰۰،۰۰۰۳۰،۹۰۰،۰۰۰
۶۴۰۳۰۴۹،۹۰۰،۰۰۰۳۸،۹۰۰،۰۰۰۳۸،۲۰۰،۰۰۰
۷۵۰۳۷۶۷،۰۰۰،۰۰۰۵۱،۸۴۰،۰۰۰۴۳،۲۰۰،۰۰۰
۸۶۰۴۵۷۸،۰۰۰،۰۰۰۵۴،۶۴۰،۰۰۰۵۴،۱۳۰،۰۰۰
۹۷۵۵۵۸۲،۷۲۰،۰۰۰۶۹،۱۰۰،۰۰۰۶۲،۲۰۰،۰۰۰
۱۰۱۰۰۷۵۱۵۵،۴۱۰،۰۰۰۹۳،۵۳۰،۰۰۰۸۶،۴۰۰،۰۰۰
۱۱۱۲۵۹۰۱۷۸،۰۰۰،۰۰۰۱۰۳،۷۰۰،۰۰۰۹۵،۷۰۰،۰۰۰
۱۲۱۵۰۱۱۰۲۰۶،۷۰۰،۰۰۰۱۶۷،۶۰۰،۰۰۰۱۵۱،۸۰۰،۰۰۰
۱۳۱۸۰۱۳۲۲۲۲،۷۰۰،۰۰۰۲۰۲،۲۵۰،۰۰۰۱۸۷،۸۰۰،۰۰۰
۱۴۲۲۰۱۶۰۲۶۸،۰۰۰،۰۰۰۲۳۶،۹۰۰،۰۰۰۲۱۴،۴۸۰،۰۰۰
۱۵۲۷۰۲۰۰۳۶۵،۳۰۰،۰۰۰۲۹۵،۲۰۰،۰۰۰۲۴۷،۸۰۰،۰۰۰
۱۶۳۴۰۲۵۰۴۲۲،۴۰۰،۰۰۰۳۵۱،۷۰۰،۰۰۰۳۱۶،۰۰۰،۰۰۰
۱۷۴۳۰۳۱۵۵۲۲،۷۰۰،۰۰۰۴۰۷،۷۰۰،۰۰۰۳۹۶،۰۰۰،۰۰۰
۱۸۴۸۵۳۵۵۶۱۳،۳۰۰،۰۰۰۵۰۱،۲۰۰،۰۰۰۴۴۹،۳۰۰،۰۰۰
۱۹۵۴۴۴۰۰۶۸۶،۷۰۰،۰۰۰۵۷۵،۸۰۰،۰۰۰۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند. تاريخ به روز رساني : ۹۳/۰۷/۲۵

لیست قیمت الکتروموتور ساخت ایران

ساخا ایران

الکتروموتور های سه فاز

جنس بدنه       توانPole 2Pole 4Pole 6
KWHP
آلومینیوم۰٫۷۵۱۱,۷۶۸,۰۰۰۱,۸۳۱,۰۰۰۲,۲۸۲,۰۰۰
۱٫۱۱٫۵۱,۸۰۷,۰۰۰۲,۴۱۴,۰۰۰۲,۸۵۰,۰۰۰
۱٫۵۲۲,۵۰۴,۰۰۰۲,۸۴۳,۰۰۰۳,۷۸۰,۰۰۰
۲٫۲۳۲,۶۱۰,۰۰۰۳,۶۷۰,۰۰۰۴,۱۹۰,۰۰۰
۳۴۳,۷۲۱,۰۰۰۴,۱۲۰,۰۰۰۵,۴۵۰,۰۰۰
۴۵٫۵۴,۲۴۰,۰۰۰۴,۷۶۰,۰۰۰۶,۷۶۰,۰۰۰
۵٫۵۷٫۵۶,۶۰۰,۰۰۰۶,۴۶۰,۰۰۰۷,۴۹۰,۰۰۰
۷٫۵۱۰۷,۰۳۰,۰۰۰۷,۷۱۳,۰۰۰۱۲,۷۳۰,۰۰۰
چدن۱۱۱۵۱۲,۷۳۰,۰۰۰۱۳,۴۲۰,۰۰۰۱۴,۷۲۰,۰۰۰
۱۵۲۰۱۴,۰۸۰,۰۰۰۱۵,۵۶۰,۰۰۰۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۸٫۵۲۵۱۵,۳۰۰,۰۰۰۱۹,۵۵۰,۰۰۰۲۱,۵۵۰,۰۰۰

 

الکتروموتور های شناور آب خنک قابل سیم پیچی

قیمتنحوه استارتسایزتوانمدل
(ریال)(اینچ)(kw)(HP)
۱۹,۸۱۰,۰۰۰DOL۶″۱۱۱۵DSM 6/15
۲۲,۸۹۰,۰۰۰ΔҮ۱۵۲۰DSM 6/20
۲۵,۲۰۰,۰۰۰ΔҮ۱۸٫۵۲۵DSM 6/25
۲۷,۷۲۰,۰۰۰ΔҮ۲۲۳۰DSM 6/30
۳۱,۶۴۰,۰۰۰ΔҮ۳۰۴۰DSM 6/40
۳۶,۴۷۰,۰۰۰ΔҮ۸″۳۰۴۰DSM 8/40
۳۹,۵۵۰,۰۰۰ΔҮ۳۷۵۰DSM 8/50
۴۲,۷۷۰,۰۰۰ΔҮ۴۵۶۰DSM 8/60
۴۶,۷۶۰,۰۰۰ΔҮ۵۵۷۵DSM 8/75
۵۵,۲۳۰,۰۰۰ΔҮ۷۵۱۰۰DSM 8/100

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند. تاريخ به روز رساني : ۹۴/۰۵/۲۶

لیست قیمت الکتروموتورهای چینی

الکتروموتورهاي سه فاز ساخت چین (سریY)

توان Pole2 Pole 4 Pole 5
KWHP
۰٫۷۵۱۱,۴۲۵,۰۰۰۱,۴۹۰,۰۰۰۱,۸۸۴,۰۰۰
۱٫۱۱٫۵۱,۵۳۰,۰۰۰۱,۶۵۳,۰۰۰۲,۲۲۶,۰۰۰
۱٫۵۲۱,۹۷۷,۰۰۰۲,۱۲۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰
۲٫۲۳۲,۱۲۷,۰۰۰۲,۷۶۳,۰۰۰۳,۳۲۲,۰۰۰
۳۴۲,۹۴۰,۰۰۰۳,۰۹۰,۰۰۰۴,۵۵۹,۰۰۰
۴۵٫۵۳,۴۰۰,۰۰۰۳,۷۷۰,۰۰۰۵,۱۹۷,۰۰۰
۵٫۵۷٫۵۵,۰۱۲,۰۰۰۵,۰۵۰,۰۰۰۵,۹۸۳,۰۰۰
۷٫۵۱۰۵,۴۷۴,۰۰۰۵,۹۱۰,۰۰۰۸,۳۹۰,۰۰۰
۱۱۱۵۸,۹۹۰,۰۰۰۹,۲۷۰,۰۰۰۹,۹۱۴,۰۰۰
۱۵۲۰۱۰,۰۹۰,۰۰۰۱۰,۷۵۰,۰۰۰۱۳,۴۹۵,۰۰۰
۱۸٫۵۲۵۱۱,۲۸۰,۰۰۰۱۳,۱۷۰,۰۰۰۱۶,۲۷۴,۰۰۰
۲۲۳۰۱۴,۲۵۰,۰۰۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰۱۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۱۹,۴۰۰,۰۰۰۱۹,۷۱۰,۰۰۰۲۴,۹۱۰,۰۰۰
۳۷۵۰۲۱,۲۲۰,۰۰۰۲۴,۱۵۰,۰۰۰۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۴۵۶۰۲۴,۰۴۰,۰۰۰۲۷,۱۰۰,۰۰۰۴۱,۶۴۰,۰۰۰
۵۵۷۵۳۲,۲۰۰,۰۰۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰۴۴,۷۷۰,۰۰۰
۷۵۱۰۰۴۲,۲۸۰,۰۰۰۴۹,۷۶۰,۰۰۰۸۰,۶۴۰,۰۰۰
۹۰۱۲۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰۵۰,۶۰۰,۰۰۰۹۱,۵۱۰,۰۰۰
۱۱۰۱۵۰۸۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۳۲۱۷۵۹۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۲۰۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۲۷۵۱۱۲,۱۱۰,۰۰۰

 الکتروموتورهاي تکفاز ساخت چین(سری YC)

توانPole 2Pole 4
 KWHP
۰٫۳۷۰٫۵۱,۴۷۵,۰۰۰۱,۵۷۳,۰۰۰
۰٫۵۵۰۰٫۷۵۱,۵۸۷,۰۰۰۱,۷۷۷,۰۰۰
۰٫۷۵۱۱,۶۵۴,۰۰۰۲,۱۴۰,۰۰۰
۱٫۱۱٫۵۲,۰۵۲,۰۰۰۲,۳۹۷,۰۰۰
۱٫۵۲۲,۳۲۰,۰۰۰۲,۹۹۰,۰۰۰
۲٫۲۳۲,۹۹۰,۰۰۰۳,۸۱۶,۰۰۰

الکتروموتورهاي سه فاز ساخت چین (سری Y2)

توانpole2pole 4pole 6
KWHP
۰٫۷۵۱۱,۴۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰۱,۹۴۰,۰۰۰
۱٫۱۱٫۵۱,۵۲۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰
۱٫۵۲۱,۹۱۰,۰۰۰۲,۱۴۳,۰۰۰۲,۷۹۰,۰۰۰
۲٫۲۳۲,۱۹۰,۰۰۰۲,۸۷۰,۰۰۰۳,۴۲۰,۰۰۰
۳۴۲,۹۷۰,۰۰۰۳,۲۱۰,۰۰۰۴,۷۴۰,۰۰۰
۴۵٫۵۳,۴۵۰,۰۰۰۳,۸۷۰,۰۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰
۵٫۵۷٫۵۵,۲۱۰,۰۰۰۵,۲۵۰,۰۰۰۶,۰۲۵,۰۰۰
۷٫۵۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰۶,۱۴۰,۰۰۰۸,۶۴۰,۰۰۰
۱۱۱۵۹,۰۵۰,۰۰۰۹,۲۸۰,۰۰۰۱۰,۲۱۰,۰۰۰
۱۵۲۰۹,۸۰۰,۰۰۰۱۰,۷۶۰,۰۰۰۱۳,۶۷۰,۰۰۰
۱۸٫۵۲۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰۱۶,۰۷۰,۰۰۰
۲۲۳۰۱۳,۸۸۰,۰۰۰۱۴,۲۲۰,۰۰۰۱۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۴۰۱۸,۳۵۰,۰۰۰۱۹,۷۱۰,۰۰۰۲۴,۹۱۰,۰۰۰
۳۷۵۰۱۹,۶۸۰,۰۰۰۲۳,۳۹۰,۰۰۰۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۴۵۶۰۲۴,۰۴۰,۰۰۰۲۷,۱۰۰,۰۰۰۴۱,۶۴۰,۰۰۰
۵۵۷۵۳۲,۲۰۰,۰۰۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰۴۴,۷۷۰,۰۰۰
۷۵۱۰۰۴۲,۲۸۰,۰۰۰۴۵,۷۶۰,۰۰۰۸۰,۶۴۰,۰۰۰
۹۰۱۲۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰۴۶,۸۴۰,۰۰۰۹۱,۵۱۰,۰۰۰
۱۱۰۱۵۰۸۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۳۲۱۷۵۹۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۲۰۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۲۷۵۱۱۲,۱۱۰,۰۰۰

الکتروموتورهاي تکفاز ساخت چین (سری YCA)

        توانPole 2Pole 4
KWHP
۰٫۳۷۰٫۵۱,۱۸۰,۰۰۰۱,۳۴۰,۰۰۰
۰٫۵۵۰٫۷۵۱,۳۴۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۰٫۷۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰۱,۷۲۰,۰۰۰
۱٫۱۱٫۵۱,۷۲۰,۰۰۰۲,۲۱۰,۰۰۰
۱٫۵۲۲,۲۱۰,۰۰۰۲,۷۶۰,۰۰۰
۲٫۲۳۲,۷۶۰,۰۰۰۳,۱۵۰,۰۰۰

الکتروموتورهاي سه فاز ساخت چین (Y3)

توانPole 2Pole 4Pole 6
KWHP
۰٫۷۵۱۱,۴۴۰,۰۰۰۱,۵۱۰,۰۰۰۱,۹۴۰,۰۰۰
۱٫۱۱٫۵۱,۵۲۰,۰۰۰۱,۸۷۰,۰۰۰۲,۳۵۰,۰۰۰
۱٫۵۲۱,۹۱۲,۰۰۰۲,۱۴۳,۰۰۰۲,۸۴۰,۰۰۰
۲٫۲۳۲,۱۹۰,۰۰۰۲,۹۱۰,۰۰۰۳,۴۲۰,۰۰۰
۳۴۲,۹۷۵,۰۰۰۳,۲۴۰,۰۰۰۵,۱۲۵,۰۰۰
۴۵٫۵۳,۴۵۵,۰۰۰۳,۸۷۰,۰۰۰۵,۶۵۰,۰۰۰
۵٫۵۷٫۵۵,۴۵۰,۰۰۰۵,۵۱۰,۰۰۰۶,۵۲۰,۰۰۰
۷٫۵۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰۶,۳۶۰,۰۰۰۸,۷۱۵,۰۰۰
۱۱۱۵۹,۱۱۰,۰۰۰۹,۲۸۰,۰۰۰۱۰,۳۷۰,۰۰۰
۱۵۲۰۹,۸۰۰,۰۰۰۱۰,۷۶۰,۰۰۰۱۳,۷۵۰,۰۰۰
۱۸٫۵۲۵۱۱,۰۴۰,۰۰۰۱۳,۷۱۰,۰۰۰۱۶,۰۷۰,۰۰۰
۲۲۳۰۱۴,۰۶۰,۰۰۰۱۵,۱۸۰,۰۰۰۱۷,۱۳۰,۰۰۰
۳۰۴۰۱۸,۴۰۰,۰۰۰۱۸,۹۲۰,۰۰۰۲۳,۶۶۰,۰۰۰
۳۷۵۰۱۹,۶۸۰,۰۰۰۲۳,۳۹۰,۰۰۰۳۰,۲۸۰,۰۰۰
۴۵۶۰۲۴,۲۶۰,۰۰۰۲۵,۹۰۰,۰۰۰۳۵,۸۰۰,۰۰۰
۵۵۷۵۳۴,۲۲۰,۰۰۰۳۱,۲۸۰,۰۰۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۷۵۱۰۰۴۲,۴۸۰,۰۰۰۴۵,۴۵۰,۰۰۰۷۰,۷۱۰,۰۰۰
۹۰۱۲۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰۴۶,۸۴۰,۰۰۰۸۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۵۰۷۵,۴۵۰,۰۰۰
۱۳۲۱۷۵۹۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۲۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۲۷۵۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

الکتروموتور های عمودی VHS ساخت چین

قیمت (ریال)(HP) توان
۲۷,۷۵۰,۰۰۰۲۵
۲۹,۰۰۰,۰۰۰۳۰
۳۳,۷۲۰,۰۰۰۴۰
۳۶,۴۰۰,۰۰۰۵۰
۳۹,۴۷۰,۰۰۰۶۰
۵۵,۱۰۰,۰۰۰۷۵
۵۷,۷۵۰,۰۰۰۱۰۵
۶۲,۱۷۰,۰۰۰۱۲۵
۸۴,۳۱۰,۰۰۰۱۵۰
۹۳,۴۰۰,۰۰۰۱۷۵
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰
۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰۲۵۰
۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰۲۷۰
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰۳۰۰

پمپهاي کولر ساخت چین

قیمت
(﷼)
حداکثر آبدهی (l/min)حداکثر
ارتفاع (m)
توان
(w)
نوع پمپمدل
۱۰۵,۰۰۰۱۲۲٫۴۱۱wسانتریفوژStream پمپ کولر
۱۰۵,۰۰۰۱۲۲٫۴۱۱wسانتریفوژNew Stream پمپ کولر
۱۰۵,۰۰۰۱۲۲٫۴۱۲wسانتریفوژNew Stream2 پمپ کولر
۱۰۵,۰۰۰۱۲۲٫۴۱۱wسانتریفوژTelec پمپ کولر
۱۰۵,۰۰۰۱۲۲٫ ۴۱۱wسانتریفوژNew Telec پمپ کولر

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند. تاريخ به روز رساني : ۹۴/۰۶/۰۱

لیست قیمت الکتروموتور زیمنس آلمان

الکتروموتور زیمنسالکتروموتور زیمنسالکتروموتور siemens
فلنچ دار/۲۹۰۰ دورپایه دار/۲۹۰۰ دورفلنچ دار/۱۴۵۰ دورپایه دار/۱۴۵۰ دورفلنچ دار/۹۰۰ دورپایه دار/۹۰۰ دورHPkw
۰٫۵۰٫۳۷
۰٫۷۵
۱۰٫۷۵
۱٫۵۱٫۱
۲۱٫۵
۳۲٫۲
۴۳
۵٫۵۴
۷٫۵۵٫۵
۱۰۷٫۵
۱۵۱۱
۲۰۱۵
۲۵۱۸٫۵
۳۰۲۲
۴۰۳۰
۵۰۳۷
۶۰۴۵
۷۵۵۵
۱۰۰۷۵
۱۲۵۹۰
۱۵۰۱۱۰
۱۸۰۱۳۲
۲۲۰۱۶۰
۲۷۵۲۰۰

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند    تاريخ به روز رساني :

لیست قیمت الکتروموتور زیمنس چینی

 

۳۰۰۰ RPM۱۵۰۰ RPM۱۰۰۰ RPMHPKW
۰٫۰۵۰٫۲۷
۳/۴۰٫۵۵
۱۰٫۷۵
۱٫۵۱
۲۱٫۵
۳۲٫۲
۴۳
۵٫۵۴
۷٫۵۵٫۵
۱۰۷٫۵
۱۵۱۱
۲۰۱۵
۲۵۱۸٫۵
۳۰۲۲
۴۰۳۰
۵۰۳۷
۶۰۴۵
۷۵۵۵
۱۰۰۷۵
۱۲۵۹۰
۱۵۰۱۱۰
۱۸۰۱۳۲
۲۲۰۱۶۰
۲۷۵۲۰۰

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند. تاريخ به روز رساني :

لیست قیمت الکتروموتور VEM آلمان

الکتروموتور vemالکتروموتور VEMالکتروموتور vem
۳۰۰۰ RPM۱۵۰۰ RPM۱۰۰۰ RPM۷۰۰ RPMKWHP
۰٫۰۶۰٫۰۸
۰٫۰۹۰٫۱۲
۰٫۱۲۰٫۱۶
۰٫۱۸۰٫۲۵
۰٫۲۵۰٫۳۵
۰٫۳۷۰٫۵۰
۰٫۵۵۰٫۷۵
۰٫۷۵۱
۱٫۱۱٫۵
۱٫۵۲
۲٫۲۳
۳۴
۴۵٫۵
۵٫۵۷٫۵
۷٫۵۱۰
۱۱۱۵
۱۵۲۰
۱۸٫۵۲۵
۲۲۳۰
۳۰۴۰
۳۷۵۰
۴۵۶۰
۵۵۷۵
۷۵۱۰۰
۹۰۱۲۰
۱۱۰۱۵۰
۱۳۲۱۸۰
۱۶۰۲۲۰
۲۰۰۲۷۰
۲۵۰۳۴۰
۳۱۵۴۳۰
۳۵۵۴۸۰
۴۰۰۵۴۵
۴۵۰۶۱۰
۵۰۰۶۸۰

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند تاريخ به روز رساني :

لیست قیمت الکتروموتور Kaijieli چین

images/stories/electro-motor1.jpg

الکتروموتور سه فاز Kaijieli

۳۰۰۰ دور۱۵۰۰ دور۹۰۰ دورHP
۲،۳۱۰،۰۰۰۲،۴۲۰،۰۰۰۳،۰۰۳،۰۰۰۱
۲،۵۴۱،۰۰۰۲،۸۸۲،۰۰۰۳،۲۳۴،۰۰۰۱٫۵
۳،۱۱۳،۰۰۰۳،۲۳۴،۰۰۰۴،۲۶۸،۰۰۰۲
۳،۶۹۶،۰۰۰۴،۲۶۸،۰۰۰۴،۸۵۱،۰۰۰۳
۴،۵۱۰،۰۰۰۴،۶۲۰،۰۰۰۶،۶۰۰،۰۰۰۴
۵،۵۴۴،۰۰۰۵،۵۴۴،۰۰۰۷،۸۶۵،۰۰۰۵٫۵
۷،۸۶۵،۰۰۰۷،۸۶۵،۰۰۰۹،۰۲۰،۰۰۰۷٫۵
۸،۴۲۶،۰۰۰۹،۱۳۰،۰۰۰۱۳،۳۱۰،۰۰۰۱۰
۱۳،۸۶۰،۰۰۰۱۵،۶۲۰،۰۰۰۱۸،۴۸۰،۰۰۰۱۵
۱۶،۱۷۰،۰۰۰۱۸،۴۸۰،۰۰۰۲۴،۸۶۰،۰۰۰۲۰
۱۹،۰۳۰،۰۰۰۲۱،۳۴۰،۰۰۰۲۸،۸۷۵،۰۰۰۲۵
۲۳،۱۰۰،۰۰۰۲۵،۴۱۰،۰۰۰۳۳،۵۵۰،۰۰۰۳۰
۳۱،۱۸۵،۰۰۰۳۱،۱۸۵،۰۰۰۳۸،۱۱۵،۰۰۰۴۰
۳۴،۶۵۰،۰۰۰۳۸،۱۱۵،۰۰۰۵۰،۸۲۰،۰۰۰۵۰
۴۰،۴۲۵،۰۰۰۴۰،۴۲۵،۰۰۰۶۳،۵۲۵،۰۰۰۶۰
۵۰،۸۲۰،۰۰۰۵۰،۸۲۰،۰۰۰۶۹،۳۰۰،۰۰۰۷۵
۶۳،۵۲۵،۰۰۰۶۳،۵۲۵،۰۰۰۱۲۱،۲۷۵،۰۰۰۱۰۰
 – ۷۵،۰۷۵،۰۰۰ – ۱۲۵
 – ۱۲۱،۲۷۵،۰۰۰ – ۱۵۰
 – ۱۴۴،۳۷۵،۰۰۰ – ۱۸۰
 – ۱۶۱،۷۰۰،۰۰۰ – ۲۲۰

الکتروموتور تک فاز Kaijieli

۳۰۰۰ دور۱۵۰۰ دورHP
 – ۲،۳۱۰،۰۰۰۰٫۵
 – ۲،۶۶۲،۰۰۰۰٫۷۵
۲،۷۷۲،۰۰۰۳،۰۰۳،۰۰۰۱
۳،۰۰۳،۰۰۰۳،۴۶۵،۰۰۰۱٫۵
۳،۶۹۶،۰۰۰۴،۴۰۰،۰۰۰۲
۴،۴۰۰،۰۰۰۵،۶۶۵،۰۰۰۳

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند     تاريخ به روز رساني : ۹۳/۱۰/۰۱

لیست قیمت الکتروموتور AEG ساخت ایتالیا

الکتروموتور AEG

KW۹۰۰-RPM۱۴۰۰-RPM۳۰۰۰-RPM
۰٫۳۷ –۲،۴۲۰،۰۰۰۲،۱۵۰،۰۰۰
۰٫۵۵۲،۹۷۰،۰۰۰۲،۶۰۰،۰۰۰۲،۲۶۰،۰۰۰
۰٫۷۵۳،۶۳۰،۰۰۰۲،۹۲۰،۰۰۰۲،۵۳۰،۰۰۰
۱٫۱۴،۵۰۰،۰۰۰۳،۵۸۰،۰۰۰۳،۲۰۰،۰۰۰
۱٫۵۴،۹۵۰،۰۰۰۴،۰۷۰،۰۰۰۳،۱۴۰،۰۰۰
۲٫۲۶،۸۷۰،۰۰۰۵،۵۰۰،۰۰۰۴،۷۳۰،۰۰۰
۳۸،۱۵۰،۰۰۰۶،۳۲۰،۰۰۰۶،۱۶۰،۰۰۰
۴۱۰،۶۵۰،۰۰۰۷،۹۲۰،۰۰۰۷،۶۵۰،۰۰۰
۵٫۵۱۲،۴۵۰،۰۰۰۹،۶۳۰،۰۰۰۹،۵۲۰،۰۰۰
۷٫۵۱۵،۹۵۰،۰۰۰۱۴،۵۰۰،۰۰۰۱۲،۳۰۰،۰۰۰
۱۱۲۱،۰۰۰،۰۰۰۱۷،۰۰۰،۰۰۰۱۶،۰۰۰،۰۰۰
۱۵۲۵،۸۵۰،۰۰۰۲۱،۱۰۰،۰۰۰۲۰،۱۵۰،۰۰۰
۱۸٫۵۳۸،۳۰۰،۰۰۰۳۰،۱۵۰،۰۰۰۲۵،۵۰۰،۰۰۰
۲۲۴۴،۰۰۰،۰۰۰۳۵،۶۰۰،۰۰۰۳۳،۵۰۰،۰۰۰
۳۰۶۳،۸۰۰،۰۰۰۴۶،۲۰۰،۰۰۰۴۴،۶۰۰،۰۰۰
۳۷۷۷،۳۰۰،۰۰۰۵۹،۰۰۰،۰۰۰۵۷،۴۰۰،۰۰۰
۴۵۸۳،۰۰۰،۰۰۰۶۷،۰۰۰،۰۰۰۶۵،۵۰۰،۰۰۰
۵۵۱۰۱،۶۵۰،۰۰۰۸۲،۵۰۰،۰۰۰۷۹،۷۵۰،۰۰۰
۷۵۱۲۲،۸۰۰،۰۰۰۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰۱۰۸،۳۵۰،۰۰۰
۹۰۱۹۱،۵۰۰،۰۰۰۱۲۹،۵۰۰،۰۰۰۱۲۷،۶۰۰،۰۰۰
۱۱۰ –۱۶۲،۸۰۰،۰۰۰۱۵۹،۵۰۰،۰۰۰
۲۰۰ –۲۸۷،۰۰۰،۰۰۰۲۷۱،۵۰۰،۰۰۰

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند  تاريخ به روز رساني : ۹۳/۰۲/۳۰

 

لیست قیمت الکتروموتور MOTOVARIO ایتالیا

 

kWTYPEPoleFlangeقیمت ( ریال )
۰٫۲۲TS63۴B5/B14
۰٫۲۵TS63۴B5/B14
۰٫۳۷TS71۴B5
۰٫۳۷TS63۲B5/B14
۰٫۵۵TS71۴B5
۰٫۷۵TS80۴B5
۱٫۵TS90۴B5

 

الکتروموتور ترمز دار MGM

kWTYPEPoleFlangeBrakeقیمت ( ریال )
۰٫۱۸BM63۴B5/B14DC
۰٫۲۲BM63۴B5/B14DC
۰٫۲۵BA71۴B5/B14DC
۰٫۳۷BA71۴B5/B14AC
۰٫۵۵BA71۴B5AC
۰٫۶۵BA71۴B5AC
۰٫۷۵BA80۴B14AC
۰٫۹BA80۴B14AC
۱٫۵BA90۴B3/B5AC
۱٫۸۵BA90۴B14AC
۲٫۲BA100۴B5AC
۲٫۲BA100۴B3/B5AC
۳BA100۴B5AC
۳BA100۴B3/B5AC
۴BA112۴B3/B5AC
۵٫۵BA132۴B3/B5AC
۷٫۵BA132۴B3/B5AC

 

لوازم الکتروموتور ترمز دار MGM

نوعTYPEقیمت ( ریال )
Brake AssemblyBM63
Brake Coil۷۱
Brake Coil۸۰
Brake Coil۹۰
Brake Coil۱۰۰
Brake Coil۱۱۲
Brake Coil۱۳۲
Brake DiscBA/CF 71
Brake DiscBA/CF 80
Brake DiscBA/CF 90
Brake DiscBA/CF 100
Brake DiscBA/CF 112
Brake DiscBA/CF 132

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند تاريخ به روز رساني :

لیست قیمت الکتروموتور ITAL MOTORS ایتالیا

 

الکتروموتور ۳۰۰۰ دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنیFRAMEHPKWقیمت (ریال)
۹G063045AA۶۳ A۰٫۲۵۰٫۱۸
۹G063050AA۶۳ B۰٫۳۳۰٫۲۵
۹G063080AA۶۳ C۰٫۵۰٫۳۷
۹G071050AA۷۱ A۰٫۵۰٫۳۷
۹G071065AA۷۱ B۰٫۷۵۰٫۵۵
۹G071080AA۷۱ C۱۰٫۷۵
۹G071100AA۷۱ D۱٫۵۱٫۱
۹G080050AA۸۰ A۱۰٫۷۵
۹G080070AA۸۰ B۱٫۵۱٫۱
۹G080090AA۸۰ C۲۱٫۵
۹G080105AA۸۰ D۳۲٫۲
۹G090070AA۹۰ S۲۱٫۵
۹G090100AA۹۰ L۳۲٫۲
۹G090120AA۹۰ LC۴۳
۹G090140AA۹۰ LD۵٫۵۴
۹G100090AA۱۰۰ LA۴۳
۹G100120AA۱۰۰ LB۵٫۵۴
۹G100140AA۱۰۰ LC۷٫۵۵٫۵
۹G112090AA۱۱۲ MA۵٫۵۴
۹G112120AA۱۱۲ MB۷٫۵۵٫۵
۹G112150AA۱۱۲ MC۱۰۷٫۵
۹G132090AA۱۳۲ SA۷٫۵۵٫۵
۹G132120AA۱۳۲ SB۱۰۷٫۵
۹G132160XA۱۳۲ MC۱۵۱۱
۹G132200XA۱۳۲ MD۲۰۱۵
۹G160120XA۱۶۰ M۱۵۱۱
۹G160150XA۱۶۰ MD۲۰۱۵
۹G160200XA۱۶۰۲۵۱۸٫۵
۹G160250XA۱۶۰۳۰۲۲
۹G160320XA۱۶۰ XA۴۰۳۰
۹G180200XA۱۸۰ M۳۰۲۲
۹G180250XA۱۸۰ LA۴۰۳۰
۹G180300XA۱۸۰ LB۵۰۳۷
۹G200240XA۲۰۰ XA۴۰۳۰
۹G200300XA۳۰۰ XA۵۰۳۷

الکتروموتور ایتال موتورز

الکتروموتور ۱۴۰۰ دور هالوشافت ایتال موتور

مشخصات فنیFRAMEHPKWقيمت (ریال)
۹S100120AHهالوشافت-تک فاز۳۲٫۲
۹H090130AHهالوشافت-سه فاز۳۲٫۲
۹H100120AHهالوشافت-سه فاز۴۳
۹H100140AHهالوشافت-سه فاز۵٫۵۴
۹H112120AHهالوشافت-سه فاز۵٫۵۴
۹H112150AHهالوشافت-سه فاز۷٫۵۵٫۵
۹H132160AHهالوشافت-سه فاز۱۰۷٫۵
۹H132200XHهالوشافت-سه فاز۱۵۱۱

الکتروموتور ital motors

الکتروموتور ۱۴۰۰ دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنیFRAMEHPKWقيمت (ریال)
۹H063045AA۶۳A۰٫۱۷۰٫۱۲
۹H063060AA۶۳B۰٫۲۵۰٫۱۸
۹H071050AA۷۱A۰٫۳۳۰٫۲۵
۹H071065AA۷۱B۰٫۵۰٫۳۷
۹H080060AA۸۰A۰٫۷۵۰٫۵۵
۹H080080AA۸۰B۱۰٫۷۵
۹H080100AA۸۰C۱٫۵۱٫۱
۹H090075AA۹۰S۱٫۵۱٫۱
۹H090090AA۹۰L۲۱٫۵
۹H090130AA۹۰LC۳۲٫۲
۹H100090AA۱۰۰L A۳۲٫۲
۹H100120AA۱۰۰L B۴۳
۹H100140AA۱۰۰L C۵٫۵۴
۹H112120AA۱۱۲M۵٫۵۴
۹H112150AA۱۱۲M C۷٫۵۵٫۵
۹H132120AA۱۳۲S A۷٫۵۵٫۵
۹H132160XA۱۳۲M A۱۰۷٫۵
۹H132200XA۱۳۲M C۱۵۱۱
۹H160150XA۱۶۰M۱۵۱۱
۹H160200XA۱۶۰L۲۰۱۵
۹H160250XA۱۶۰L۲۵۱۸٫۵
۹H160290XA۱۶۰۳۰۲۲
۹H180200XA۱۸۰M۲۵۱۸٫۵
۹H180250XA۱۸۰L A۳۰۲۲
۹H180300XA۱۸۰۴۰۳۰
۹H200300XA۲۰۰۴۰۳۰

الکتروموتور ۹۰۰ دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنیFRAMEHPKWقيمت (ریال)
۹L080060۸۰A۰٫۵۰٫۳۷
۹L080080۸۰B۰٫۷۵۰٫۵۵
۹L080100۸۰C۱۰٫۷۵
۹L090075۹۰S۱۰٫۷۵
۹L090100۹۰L۱٫۵۱٫۱
۹L100090۱۰۰LA۲۱٫۵
۹L112110۱۱۲M۳۲٫۲
۹L132130۱۳۲MA۵٫۵۴
۹L132170۱۳۲MB۷٫۵۵٫۵
۹L160150۱۶۰M۱۰۷٫۵
۹L160200۱۶۰L۱۵۱۱

الکتروموتور ترمزدار ۱۴۰۰ دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنیFRAMEHPKWقيمت (ریال)
۹H100090AAF۱۰۳۲٫۲
۹H100120AAF۱۰۰۴۳
۹H112120AAF۱۱۵٫۵۴
۹H112150AAF۱۱۷٫۵۵٫۵
۹H1132160AAF۱۳۱۰۷٫۷

الکتروموتور ۷۰۰ دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنیFRAMEHPKWقيمت (ریال)
۹M160120۱۶۰M۵٫۵۴
۹M160150۱۶۰M۷٫۵۵٫۵

الکتروموتور ۱۴۰۰ سه فاز ضد انفجار EXT3 ایتال موتور

مشخصات فنیFRAMEHPKWقيمت (ریال)
۹H063060AA۶۳B۰٫۲۵۰٫۱۸
۹H071050AA۷۱A۰٫۳۳۰٫۲۵
۹H071065AA۷۱B۰٫۵۰٫۳۷
۹H080060AA۸۰A۰٫۷۵۰٫۵۵
۹H080100AA۸۰C۱٫۵۱٫۱
۹H090075AA۹۰S۱٫۵۱٫۱
۹H090090AA۹۰L۲۱٫۵
۹H090130AA۹۰LC۳۲٫۲
۹H100090AA۱۰۰LA۳۲٫۲
۹H100120AA۱۰۰LB۴۳
۹H100140AA۱۰۰LC۵٫۵۴
۹H112120AA۱۱۲M۵٫۵۴
۹H112150AA۱۱۲۵٫۵۴
۹H132120AA۱۳۲SA۷٫۵۵٫۵
۹H132160XA۱۳۲MA۷٫۵۵٫۵
۹H132200XA۱۳۲MD۱۰۷٫۵
۹H160150XA۱۶۰۱۵۱۱
۹H160200XA۱۶۰۱۵۱۱

الکتروموتور ۳۰۰۰ دور سه فاز ضدانفجار EX T3 ایتال موتور

مشخصات فنیFRAMEHPKWقيمت (ریال)
۹G063045AA۶۳A۰٫۲۵۰٫۱۸
۹G063050AA۶۳B۰٫۳۳۰٫۲۵
۹G063080AA۶۳C۰٫۵۰٫۳۷
۹G071050AA۷۱A۰٫۵۰٫۳۷
۹G071065AA۷۱B۰٫۷۵۰٫۵۵
۹G071080AA۷۱C۱۰٫۷۵
۹G071100AA۷۱D۱٫۵۱٫۱
۹G080050AA۸۰A۱۰٫۷۵
۹G080070AA۸۰B۱،۵۱٫۱
۹G080090AA۸۰C۲۱٫۵
۹G080110AA۸۰D۳۲٫۲
۹G090070AA۹۰S۲۱٫۵
۹G090100AA۹۰L۳۲٫۲
۹G090120AA۹۰LC۴۳
۹G090140AA۹۰LD۵٫۵۴
۹G100090AA۱۰۰LA۴۳
۹G100120AA۱۰۰LB۵٫۵۴
۹G100140AA۱۰۰LC۷٫۵۵٫۵
۹G112090AA۱۱۲MA۵٫۵۴
۹G112120AA۱۱۲MB۷٫۵۵٫۵
۹G112150AA۱۱۲MC۱۰۷٫۵

الکتروموتور ۳۰۰۰ دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور

مشخصات فنیFRAMEHPKWقيمت (ریال)
۹R080070AA۸۰ B۱۰٫۷۵
۹R080090AA۸۰ C۱٫۵۱٫۱
۹R080100AA۸۰ D۲۱٫۵
۹R090120AA۹۰ L۳۲٫۲
۹R100120AA۱۰۰ LB۴۳
۹R100140AA۱۰۰ LB۵٫۵۴

الکتروموتور ۱۴۰۰ دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور

مشخصات فنیFRAMEHPKWقیمت (ریال)
۹S08006۸۰ B۰٫۷۰٫۵۵
۹S08008۸۰ C۱۰٫۷۵
۹S09009۹۰ SB۱٫۵۱٫۱
۹S09011۹۰ LA۲۱٫۵
۹S10012۱۰۰ LB۳۲٫۲
۹S100140۱۰۰ LC۴۳

الکتروموتور شافت بلند ۱۴۰۰ دور تکفاز ایتال موتور

مشخصات فنیFRAMEHPKWقیمت (ریال)
۹A080070AB۸۰۱۰٫۷۵
۹A080090AB۸۰۱٫۵۱٫۱

الکتروموتور شافت بلند ۱۴۰۰ دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنیFRAMEHPKWقیمت (ریال)
۹G100120AB۱۰۵٫۵۴
۹G112120AB۱۱۷٫۵۵٫۵
۹G132120AF۱۳۱۰۷٫۵

Ital Motors electricmotor

فلنچ ایتال موتور

FRAMEکدB5 (قیمت – ریال)کدB14 (قیمت – ریال)
۵۶۱۱۹۷۸۸۱۱۹۷۸۹
۶۳۱۱۹۷۹۶۱۱۹۷۹۹
۷۱۱۱۹۸۲۸۱۱۹۸۴۶
۸۰۱۱۹۸۷۵۱۱۹۹۰۰
۹۰۱۱۹۹۶۴۱۱۹۹۸۰
۱۰۱۱۹۶۷۳
۱۱۱۱۹۶۹۹۱۱۹۷۱۴
۱۳۱۱۹۷۲۶
۱۶
۱۸۱۱۹۷۷۵

الکتروموتور ایتال موتور

الکتروموتور ۳۰۰۰ دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنیFRAMEHPKWقیمت (ریال)
۹A056055PA۵۶ A۰٫۱۵۰٫۱۲
۹A063050PA۶۳ A۰٫۲۵۰٫۱۸
۹A063060PA۶۳ B۰٫۳۳۰٫۲۵
۹A063080PA۶۳ C۰٫۵۰٫۳۷
۹A071050PA۷۱ A۰٫۵۰٫۳۷
۹A071065PA۷۱ B۰٫۷۵۰٫۵۵
۹A071080PA۷۱ C۱۰٫۷۵
۹A071100PA۷۱ D۱٫۵۱٫۱
۹A080070PA۸۰ B۱۰٫۷۵
۹A080090AA۸۰ C۱٫۵۱٫۱
۹A080100AA۸۰ D۲۱٫۵
۹A090120AA۹۰ L۳۲٫۲
۹A100090AA۱۰۰ LA۳۲٫۲

الکتروموتور

الکتروموتور ۱۴۰۰ دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنیFRAMEHPKWقیمت (ریال)
۹C056055PA۵۶ A۰٫۱۲۰٫۰۹
۹C063070PA۶۳ B۰٫۲۵۰٫۱۸
۹C071065PA۷۱ B۰٫۴۰٫۳
۹C071080PA۷۱ C۰٫۵۰٫۳۷
۹C080040AA۸۰ A۰٫۵۰٫۳۷
۹C080060PA۸۰ B۰٫۷۵۰٫۵۵
۹C080080AA۸۰ C۱۰٫۷۵
۹C090090AA۹۰ SB۱٫۵۱٫۱
۹C090110AA۹۰ LA۲۱٫۵
۹C100120AA۱۰۰ LB۳۲٫۲

ital motors الکتروموتور

  الکتروموتور ۹۰۰ دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنیFRAMEHPKWقيمت (ریال)
۹E080060AA۸۰ A۰٫۳۳۰٫۲۵
۹E080080AA۸۰ B۰٫۵۰٫۳۷
۹E080100AA۸۰ C۰٫۷۵۰٫۵۵
۹E090110AA۹۰ LA۱۰٫۷۵
۹E090130AA۹۰ LB۱٫۵۱٫۱

الکترو موتور ایتال موتورز

 الکترو موتور تخت ایتال موتور

مشخصات فنیHPKWRPMقيمت (ریال)
۹A065090AM۲۱٫۵تکفاز ۳۰۰۰
۹A065100AM۲٫۵۱٫۹تکفاز ۳۰۰۰
۹A065110AM۳۲٫۲تکفاز ۳۰۰۰
۹A065120AM۳٫۳۲٫۵تکفاز ۳۰۰۰
۹G065090AM۳۲٫۲سه فاز ۳۰۰۰
۹G065110AM۴۳سه فاز ۳۰۰۰
۹G071120AM۵٫۵۴سه فاز ۳۰۰۰
۹G071140AM۶۴٫۵سه فاز ۳۰۰۰
۹G080140AM۸۶سه فاز ۳۰۰۰
۹G080220XM۱۰۷٫۵سه فاز ۳۰۰۰
۹H071110AM۲٫۴۱٫۸۵سه فاز ۱۵۰۰
۹H071130AM۳٫۲۲٫۴سه فاز ۱۵۰۰
۹H080120AM۴۳سه فاز ۱۵۰۰
۹H080220XM۶٫۵۵سه فاز ۱۵۰۰

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند. تاريخ به روز رساني :