کمپرسور

کمپرسور

ALKIN MODELOperating Pressure
Bars
Displ.
Lt.min
Motor
HP
Power
kW
RPMBorexStrokeNr. of
Stages
Nr. of
Cyl.s
Cabinet
Type
Weight kg
Bare Unit/Canopy
۵۲۴-۲-۱۱-۳۵۳۵ Bars۴٫۹۸۲۱۵۱۱۸۰۰۲٫۷۵″(X2)×۴″۱۲B۲۱۴۴۵۴
۵۲۴-۲-۱۵-۴۰۴۰ Bars۴٫۴۸۴۲۰۱۵۷۲۰۲٫۷۵″(X2)×۴″۱۲B۲۱۴۴۷۲
۵۲۶-۳-۱۵-۳۰۳۰ Bars۶٫۷۲۶۲۰۱۵۷۲۰۲٫۷۵″(X3)×۴″۱۲B۳۴۸۶۳۰
۵۲۶-۳-۱۸-۳۵۳۵ Bars۶٫۷۲۶۲۵۱۸٫۵۷۲۰۲٫۷۵″(X3)×۴″۱۲B۳۴۸۶۴۰
۵۲۶-۳-۱۸-۴۰۴۰ Bars۶٫۳۵۰۲۵۱۸٫۵۶۸۰۲٫۷۵″(X3)×۴″۱۲B۳۴۸۶۴۰

ALKIN ModelOperating PressureFADMotor PowerRPMBore×StrokeNr. of StagesWeightPurifier Sizehoses & Yokes
BarsPsiLt.minCfmHPKwKgLbs
W4-7-225-FP6M۲۲۵۳۲۶۰۳۹۴۱۳٫۹۱۰۷٫۵۶۳۰۴,۵&2,3/8&1’۹/۱۶”۴′۴۶۶۷۱۴۶۷P6۴+۴
W4-7-310-FP6M۳۱۰۴۵۰۰۳۷۵۱۳٫۲۱۰۷٫۵۶۰۰۶۶۷۱۴۶۷
W4-11-225-FP6M۲۲۵۳۲۶۰۵۵۷۱۹٫۷۱۵۱۱۸۹۰۶۹۴۱۵۲۷
W4-11-310-FP6M۳۱۰۴۵۰۰۵۲۸۱۸٫۷۱۵۱۱۸۴۵۶۹۴۱۵۲۷
W4-15-225-FP6M۲۲۵۳۲۶۰۶۲۵۲۲٫۱۲۰۱۵۱۰۰۰۷۱۵۱۵۷۳
W4-15-310-FP6M۳۱۰۴۵۰۰۵۹۴۲۱٫۰۲۰۱۵۹۵۰۷۱۵۱۵۷۳

Higher Pressure up to 500 Bars and gas compressors are available

ALKIN ModelOperating PressureFADMotor PowerRPMBore×StrokeNr. of StagesWeightPurifier Sizehoses & Yokes
BarsPsiLt.minCfmHPKwKgLbs
W31-2-225-P2۲۲۵۳۲۶۰۱۰۰۳,۵۳۲,۲۱۲۰۰۶۰&36&&14&40۳۵۸۱۲۷P2۱+۱
W314P-225-P2۲۲۵۳۲۶۰۵,۵HP Petrol eng۴۶۳۱۳۸
W31-2-310-P2۳۱۰۴۵۰۰۳۲,۲۵۸۱۲۷
W31-4P-310-P2۳۱۰۴۵۰۰۵,۵HP Petrol eng۴۶۳۱۳۸

Higher Pressure up to 350 Bars and gas compressors are available

ALKIN ModelOperating PressureFADMotor PowerRPMBore×StrokeNr. of StagesWeightPurifier Sizehoses & Yokes
BarsPsiLt.minCfmHPKwKgLbs
W32-4-225-FP4N۲۲۵۳۲۶۰۱۷۰۶۵۵۴۱۳۰۰۳۲۹۵۶۴۹P4۲
W32-4-310-FP4N۳۱۰۴۵۰۰۱۱۶۲۵٫۷۵٫۵۴۱۳۰۰۳۲۹۵۶۴۹P4۲
W32-5-225-FP4N۲۲۵۳۲۶۰۲۴۰۸٫۵۷٫۵۵٫۵۱۵۰۰۳۳۰۰۶۶۰P4۲
W32-5-310-FP4N۳۱۰۴۵۰۰۲۲۸۸۷٫۵۵٫۵۱۵۰۰۳۳۰۰۶۶۰P4۲

ALKIN ModelOperating Pressure
Bars
Displ.
Lt.min
Motor
HP
Power
KW
RPMBore
×Stroke
Nr.of
Stages
Nr.of
Cyl.s
Cabinet
Type
Weight Kg.
Bare Unit/Enclased Cand.
۵۲۳-۲-۵۰۵۰ Bars۲۱۰۳۲٫۲۱۲۰۰۲٫۳&2.3&1.4
×۵
۲۲۲۷۹۵
۵۲۴-۱۱-۳۵۳۵ Bars۱٫۰۳۰۱۵۱۱٫۰۸۰۰۵&2
×۴
۲۲A۱۹۰۴۶۲
۵۲۶-۱۵-۳۵۳۵ Bars۱٫۸۵۳۲۰۱۵٫۰۷۲۰۵&5&2.75
×۴
۲۳A۱۹۰۶۳۰
۵۲۴-۱۱-۴۰۴۰ Bars۹۳۰۱۵۱۱٫۰۷۲۰۵&2
×۴
۲۲A۱۹۰۴۴۸
۵۲۶-۱۵-۴۰۴۰ Bars۱٫۸۵۶۲۰۱۵٫۰۷۲۰۵&5&2.75
×۴
۲۳A۳۰۶۶۴۰
۵۲۸-۱۵-۴۵۴۵ Bars۱٫۴۰۲۲۰۱۵٫۰۹۰۰۵٫۵&3&2.75
×۴
۳۳A۲۹۴۶۷۲
۵۲۸-۱۱-۶۰۶۰ Bars۸۶۴۱۵۱۱٫۰۵۵۵۵٫۵&3&2.75
×۴
۳۳A۲۹۴۶۵۴
۵۲۴-۵-۷۰۷۰ Bars۶۴۳۷٫۵۵٫۵۵۰۰۵&2
×۴
۲۲A۱۹۰۴۸۰
۵۲۸-۱۵-۷۰۷۰ Bars۱٫۱۶۷۲۰۱۵٫۰۷۵۰۵٫۵&3&2.75
×۴
۳۳A۲۹۴۶۸۰

 

ModelMAX.WorkingTestInlet/Outlet
CapacityPressurePressureDimensionConnection
[m3/min][bar][bar]D
[Inch]
H
[mm]
D1
[inch]
[inch]
HDF 2۲۱۳۱۸۶۴۵۰۱/۲۱
HDF 5۵۱۳۱۸۶۵۰۰۱/۲۱ ۱/۲
HDF 8۸۱۳۱۸۸۶۵۰۱/۲۱ ۱/۲
HDF 10۱۰۱۳۱۸۸۸۰۰۱/۲۲
HDF 15۱۵۱۳۱۸۱۰۸۰۰۱/۲۲ ۱/۲
HDF 20۲۰۱۳۱۸۱۰۹۵۰۱/۲۲ ۱/۲
HDF 25۲۵۱۳۱۸۱۲۹۵۰۱/۲۳
HDF 30۳۰۱۳۱۸۱۲۱۱۰۰۱/۲۳
HDF 40۴۰۱۳۱۸۱۲۱۳۰۰۱/۲۴
HDF 50۵۰۱۳۱۸۱۶۱۲۰۰۱/۲۴

 

TypeFlow(*)Condenser AirflowPower KWFittings
(**)
BSP
NoiseprDropDimensions(mm)Weight
l/minm3/hcfmm3/hcons.Dies.dBBarHDLEVENSVSHkgDrain
VT15۱۸۳۱۱۶٫۵۱۰۰۰٫۱۵۰٫۵۱/۲۵۲۰٫۰۱۳۳۸۵۰۲۳۶۳۲۵۳۱۷۸۳۱۵۱۰۴۲۵۱
VT20۲۶۴۱۶۹٫۵۱۰۰۰٫۱۷۰٫۵۱/۲۵۳۰٫۰۱۳۳۸۵۰۲۳۶۳۲۵۳۱۷۸۳۱۵۱۰۴۲۵۱
VT30۴۸۰۲۹۱۷۳۷۰۰٫۲۰۰٫۶۱/۲۵۲۰٫۰۲۳۳۸۵۰۲۳۶۳۲۵۳۱۷۸۳۱۵۱۰۴۲۵۱
VT50۷۳۲۴۴۲۵٫۸۳۴۰۰٫۲۲۰٫۷۱/۲۵۳۰٫۰۳۳۳۸۵۰۲۳۶۳۲۵۳۱۷۸۳۱۵۱۰۴۳۰۱
VT70۱۱۴۰۶۸۴۰۳۷۰۰٫۲۰٫۵۳/۴۵۲۰٫۰۲۴۷۵۶۷۷۴۱۰۳۵۲۲۳۴۴۳۵۱۴۸۴۳۱
VT100۱۶۲۰۹۷۵۷۳۴۰۰٫۳۱٫۰۳/۴۵۱۰٫۰۵۴۷۵۶۷۷۴۱۰۳۵۲۲۳۴۴۳۵۱۴۸۴۷۱
VT130۲۲۲۰۱۳۳۷۸٫۲۴۱۰۰٫۵۱٫۶۳/۴۵۳۰٫۰۶۴۷۵۶۷۷۴۱۰۳۵۲۲۳۴۴۳۵۱۴۸۵۰۱
VT160۲۵۸۰۱۵۵۹۱٫۱۸۰۰۰٫۶۱٫۹۳/۴۵۸۰٫۰۸۴۷۵۶۷۷۴۱۰۳۵۲۲۳۴۴۳۵۱۴۸۵۵۱
VT220۳۶۰۰۲۱۶۱۲۷۹۸۰۰٫۷۲٫۳۱۱/۴۵۹۰٫۰۹۶۰۰۷۰۰۴۹۰۴۴۲۳۰۹۵۴۷۲۰۴۶۶۱
VT270۴۵۰۰۲۷۰۱۵۸٫۸۹۸۰۱٫۰۳٫۴۱۱/۴۶۳۰٫۱۴۶۰۰۷۰۰۴۹۰۴۴۲۳۰۹۵۴۷۲۰۴۷۵۱
VT330۵۴۰۰۳۲۴۱۹۰٫۵۹۸۰۱٫۲۴٫۳۱۱/۴۶۳۰٫۱۸۶۰۰۷۰۰۴۹۰۴۴۲۳۰۹۵۴۷۲۰۴۸۰۱

VOLTAGE:
۲۳۰V-1-50HZ-Option:T:115V-1-60 Hz(**) Connection back face

TypeFlow(*)Flow Condenser AirFlow Condenser WaterPower KWFittingsDimensions(mm)WeightDrain
m3/minm3/hcfmm3/hm3/hCons.Dise.HDLEVEHSVSHkg
VT 430۷٫۲۴۳۲۲۵۴٫۱۹۸۰۱۳٫۴۱’۱/۲۸۱۵۵۵۵۶۷۲۷۲۶۴۳۵۴۳۵۵۷۲۱۲۰۱
VT500۸٫۴۵۰۴۲۹۶٫۵۹۸۰۱٫۲۴٫۳۲۱۰۴۰۷۰۰۷۵۲۹۴۲۶۰۰۶۰۰۶۵۲۱۵۰۱
VT630۱۰٫۵۶۳۰۳۷۰٫۶۹۸۰۱٫۲۴٫۳۲۱۰۴۰۷۰۰۷۵۲۹۰۵۶۰۰۶۰۰۶۵۲۱۷۰۱
VT870۱۴٫۴۸۶۴۸۶۴۵۰۸٫۲۲۲۵۰۱٫۶۶٫۵۲۱۰۴۰۷۰۰۷۵۲۹۰۵۶۰۰۶۰۰۶۵۲۱۹۵۱
VT950۱۵٫۶۹۳۶۵۵۰٫۶۲۲۵۰۱۳۲۰۱٫۶۶٫۵۳۷۰۰۸۰۰۱۰۲۷۳۱۹۱۲۳۲۹۷۲۵۰۲
VT1100۱۸٫۳۱۰۹۸۶۴۵٫۹۲۲۵۰۲٫۱۸٫۵۳۱۳۲۰۷۰۰۸۰۰۱۰۲۷۳۱۹۱۲۳۲۹۷۲۸۰۲
VT1300۲۱۱۲۶۰۷۴۱٫۱۲۲۵۰۲٫۱۸٫۵۳۱۳۲۰۷۰۰۸۰۰۱۰۲۷۳۱۹۱۲۳۲۹۷۳۵۰۲۲
VT1500۲۴۱۴۴۰۸۴۷۵۰۰۰۲٫۷۸٫۵۳۱۳۲۵۱۱۲۰۱۰۰۰۱۰۱۰۳۵۰۱۲۱۵۱۲۸۴۵۰۴۵۰۲
VT1700۲۸٫۵۱۷۱۰۱۰۰۵٫۹۴۸۰۰۳٫۴۱۳٫۶۳۱۳۲۵۱۱۲۰۱۰۰۰۱۰۱۰۳۵۰۱۲۱۵۱۲۸۴۶۰۲
VT2100۳۴٫۸۲۰۸۸۱۲۲۸٫۲۷۰۰۰۱٫۰۴٫۳۱۳٫۶۳۱۳۲۵۱۱۲۰۱۰۰۰۱۰۱۰۳۵۰۱۲۱۵۱۲۸۵۰۰۲
VT2300۳۸٫۴۲۳۰۴۱۳۵۵٫۲۷۰۰۰۴٫۷۱۵٫۴۳۱۳۲۵۱۱۲۰۱۰۰۰۱۰۱۰۳۵۰۱۲۱۵۱۲۸۵۲۵۲
VT2700۴۴٫۴۲۶۶۴۱۵۶۷۶۶۰۰۱٫۲۵٫۲۱۸٫۰۴۱۳۲۵۱۱۲۰۱۱۲۰۶۹۵۹۷۰۱۱۹۶۹۷۰۵۶۰۲
VT3200۵۲٫۲۳۱۳۲۱۸۴۲٫۳۶۰۰۰۱٫۶۶٫۱۲۰٫۶۴۱۳۲۵۱۱۲۰۱۱۲۰۶۹۵۹۷۰۱۱۹۶۹۷۰۶۰۰۲
VT4100۶۷٫۸۴۰۶۸۲۳۹۲٫۹۷۶۰۰۲۷٫۲۲۷٫۵۴۱۸۰۰۱۱۲۰۱۱۲۰۶۹۵۹۷۰۱۱۹۶۹۷۰۷۷۰۲
VT4700۷۸۴۶۸۰۲۷۵۲٫۹۱۶۶۰۰۴٫۵۸٫۴۳۰٫۳DN 150۱۸۰۰۱۱۲۰۱۱۲۰۶۹۵۹۷۰۱۱۹۶۹۷۰۸۲۰۲
VT5600۹۳۵۵۸۰۳۲۸۲٫۳۱۶۱۰۰۰۳٫۱۵۱۰٫۱۳۶٫۷DN 150۱۸۰۰۱۱۲۰۱۱۲۰۶۹۵۹۷۰۱۱۹۶۹۷۰۹۴۰۲
VT6300۱۰۵۶۳۰۰۳۷۰۵٫۹۱۶۱۰۰۴٫۱۵۱۲٫۱۴۳٫۵DN 150۱۸۰۰۱۱۲۰۱۱۲۰۶۹۵۹۷۰۱۱۹۶۹۷۰۱۰۰۰۲
VT7200۱۲۰۷۲۰۰۴۲۳۵۳۱۶۱۰۰۳٫۵۸۱۴۴۹٫۵DN 150۱۸۰۰۱۱۲۰۱۱۲۰۶۹۵۹۷۰۱۱۹۶۹۷۰۱۰۵۰۲

 

فیلتر بخارات روغنکاربرد شامل:

 • جذب و گرفتن بخارات روغن از هوای خروجی کمپرسورهای هوای روغنی، پمپهای وکیوم و دمنده ها
 • هرگونه کاربردی که نیازمند اختلاط  فشار پایین حجم های بزرگی از هوا میباشند
 • خشک کن تبریدی وکیوم
 • فرایند ایجاد فضای وکیوم
 • فرایند پوشش وکیوم
 • فرایند صنایع غذایی
 • تولید میخ و گیره
 • فرایند وکیوم صنعتی
 • تولید سیمان و کاغذ
طراحیفیلتر جذب بخارات روغن جهت برطرف کردن نیازهای زیر طراحی شده است:

 • حذف موثر بخارات روغن هوای تولید شده در کمپرسورهای اسکرو یا پیستونی
 • کارکرد طولانی مدت
 • توانایی مقاومت در شرایط سخت کاری
 • جلوگیری از مومی شدن روغن و یا خرابی سپراتور روغن/ آب کمپرسور
ویژگی ها

 • افت فشار ناچیز
 • بازده عالی در حذف روغن از هوای فشرده
 • تمیز کاری آسان
 • اورینگ های آب بندی مثبت
 • شرایط دمایی ( دائمی): حدااقل ۴ درجه سانتیگراد (۴۰ ºF)، حداکثر ۸۰ درجه سانتیگراد (۱۷۶ ºF)
 • تخلیه اتوماتیک استاندارد می باشد
 • نوع تخلیه چندگانه بصورت اختیاری قابل ارائه می باشد
 • محدوده فشار تا ۱۴ barg (۲۰۰psig)
 • حذف ذرات تا ۰٫۰۱ میکرون شامل مخلوط آب مایع و روغن و تأمین روغن با غبار باقی مانده حداکثر تا    ۰٫۰۱ ppm
 • افزایش مساحت سطح در یک حجم معین ، حذف بخارات و غبار روغن بسیار ریز را با سرعت پایین ممکن میسازد
 • المانها و قطعات در محفظه ای جای گذاری شده اند که مشکلات الکتریسته ساکن را به حدااقل میرساند

اکثر صنایع از جمله صنایع بیمارستانی و الکترونیکی، صنایع دارویی، صنایع غذایی نیازمند حذف ته مانده بخارات و بوی روغن از هوای فشرده هستند. راه حل شرکت میکروپر برای این صنایع ، ارائه برج های کربن اکتیو سری MCT میباشد . با فیلتر اولیه و ثانویه ذرات بخارات آب و روغن به هوای فشرده تا۰٫۰۱ mg/m³(۰٫۰۱ ppm)کاهش می یابد. جهت استفاده از هوا با حداکثر کیفیت در صنایع بیمارستانی، دارویی یا غذایی، ذرات و بخارات روغن بایستی تا۰٫۰۰۳mg/m³(۰٫۰۰۳ ppm)کاهش یابد. استفاده از فیلتر های MCT همچون فیلترهای اکتیو کربن شرکت میکروپر سری G, GO,F یا برج های اکتیو کربن MCT برای چنین کاربردهایی الزامی میباشند.

 

 

 

 

 

ModelAir flow rate
۷ bar g.
Air connectionDimension[mm]
[m3/min][Cfm]ABC
HSAD 2۲۷۰۱۹۰۰۴۰۰۱۸۰۰
HSAD 4۴۱۴۰۱ ۱/۴۱۰۵۰۴۰۰۱۸۰۰
HSAD 7۷۲۴۵۱ ۱/۲۱۱۰۰۴۰۰۲۵۰۰
HSAD 10۱۰۳۵۰۲۱۲۵۰۴۵۰۲۶۰۰
HSAD 12۱۲۴۲۰۲۱۳۵۰۶۰۰۲۶۰۰
HSAD 15۱۵۵۲۵۲۱۵۰۰۶۵۰۲۷۰۰
HSAD 18۱۸۶۳۰۲ ۱/۲۱۶۶۰۶۵۰۲۷۰۰
HSAD 20۲۰۷۰۰۲ ۱/۲۱۷۰۰۷۰۰۲۸۰۰
HSAD 25۲۵۸۷۵۳۱۷۵۰۷۵۰۲۸۰۰
HSAD 30۳۰۱۰۵۰۳۱۸۰۰۸۰۰۲۹۰۰
HSAD 40۴۰۱۴۰۰۳ ۱/۲۱۹۵۰۸۵۰۲۹۰۰
HSAD 50۵۰۱۷۵۰۴۲۱۰۰۹۰۰۲۹۰۰
HSAD 60۶۰۲۱۰۰۴۲۲۰۰۹۵۰۳۰۰۰

 

ModelMAX.WorkingTestInlet/Outlet
CapacityPressurePressureDimensionConnection
[m3/min][bar][bar]D
[Inch]
H
[mm]
D1
[inch]
[inch]
HWt 2000۲۱۳۱۸۶۴۰۰۱/۲۱
HWt 5000۵۱۳۱۸۶۵۰۰۱/۲۱ ۱/۲
HWt 8000۸۱۳۱۸۸۶۰۰۱/۲۱ ۱/۲
HWt 10000۱۰۱۳۱۸۸۷۵۰۱/۲۲
HWt 15000۱۵۱۳۱۸۱۰۷۵۰۱/۲۲ ۱/۲
HWt 20000۲۰۱۳۱۸۱۰۹۰۰۱/۲۲ ۱/۲
HWt 25000۲۵۱۳۱۸۱۲۹۰۰۱/۲۳
HWt 30000۳۰۱۳۱۸۱۲۱۰۰۰۱/۲۳
HWt 40000۴۰۱۳۱۸۱۲۱۲۰۰۳/۴۴
HWt 50000۵۰۱۳۱۸۱۶۱۰۰۰۳/۴۴

 

 

FilterPipe sizeFlow RatesMAX. WORKINGELEMENTHOUSING DIMENSIONS(mm)
MODEL[m3/hsxfm]Pressure BARG.MODELABCDE
G24۱/۴۲۴۱۴۱۶M24۷۲۱۹۱۹۳۱۰۰۲۲
G48۳/۸۴۸۲۹۱۶M48۷۲۱۹۱۹۳۱۰۰۲۲
G25۱/۴۲۵۱۵۱۶M25۹۶۲۰۲۳۷۱۱۰۲۲
G50۳/۸۵۰۳۰۱۶M50۹۶۲۰۲۳۷۱۱۰۲۲
G100۱/۲۱۰۰۵۸۱۶M100۹۶۲۰۲۳۷۱۵۰۲۲
G150۳/۴۱۵۰۸۸۱۶M150۱۱۷۳۴۳۷۵۱۹۰۵۶
G200۳/۴۲۰۰۱۱۱۱۶M200۱۱۷۳۴۳۷۵۲۵۰۵۶
G250۱۲۵۰۱۴۷۱۶M250۱۱۷۳۴۴۶۵۳۰۰۵۶
G300۱۱/۴۳۰۰۱۷۶۱۶M300۱۱۷۳۴۴۶۵۳۵۰۵۶
G500۱۱/۴۵۰۰۲۹۴۱۶M500۱۱۷۳۴۵۳۰۳۸۰۵۶
G600۱۱/۴۶۰۰۳۵۳۱۶M600۱۱۷۳۴۵۳۰۴۲۵۵۶
G851۲۸۵۱۵۰۰۱۶M851۱۷۰۶۴۷۲۲۴۸۰۵۶
G1210۲۱۲۱۰۷۱۲۱۶M1210۱۷۰۶۴۷۲۲۵۵۰۵۶
G1510۲۱/۲۱۵۱۰۸۸۸۱۲M1510۲۳۵۷۲۷۶۰۴۳۰۵۶
G1810۳۱۸۱۰۱۰۶۵۱۲M1810۲۳۵۷۲۷۶۰۵۵۰۵۶
G2210۳۲۲۱۰۱۳۰۰۱۲M2210۲۳۵۷۲۷۶۰۶۰۰۵۶