ژنراتورها

ژنراتورها

قیمت ABBقیمت meccalteقیمت stamford
stamford power قیمتقیمت leroy somer تکفازقیمت china سه فاز
قیمت china تکفازقیمت ital motorsقیمت linz
قیمت Gucbir

 

لیست قیمت ژنراتور های ABB ساخت فنلاند

ژنراتورمدلدور
(RPM)
توان
(KVA)
قیمت
ABBAMG 180 AA4۱۵۰۰۱۴
ABBAMG 180 BB4۱۵۰۰۱۹
ABBAMG 180 CC4۱۵۰۰۲۴
ABBAMG 180 DD4۱۵۰۰۳۰
ABBAMG 250 BB4۱۵۰۰۱۰۰
ABBAMG 280 CC4۱۵۰۰۲۲۵
ABBAMG 350 CC4۱۵۰۰۴۵۰
ABBAMG 355 DD4۱۵۰۰۵۲۵
ABBAMG 355 EE4۱۵۰۰۶۲۵
ABBAMG 400 AA4۱۵۰۰۷۵۰

تاریخ بروز رسانی قیمت ها  – ۱۵ شهریور ۱۳۹۵

لیست قیمت ژنراتور Meccalte ساخت ایتالیا

 

ژنراتورتیپتوانقیمت
MeccalteS16F۵٫۵ KVA
MeccalteS16F۶٫۵ KVA
MeccalteECO3-1SN۸٫۵ KVA
MeccalteECO3-2SN۱۰ KVA
MeccalteBTO3-3L/4۱۵ KVA
MeccalteECO28-1L/4۲۰ KVA
MeccalteECO28-2L/4۲۵ KVA
MeccalteECO28-VL/4۳۰ KVA
MeccalteECO32-2S/4۳۵ KVA
MeccalteECO32-3S/4۴۰ KVA
MeccalteECO32-1L/4۵۰ KVA
MeccalteECO32-2L/4۶۰ KVA
MeccalteECO32-3L/4۷۰ KVA
MeccalteECP34-1S۸۵ KVA
MeccalteECP34-2S۱۰۵ KVA
MeccalteECP34-1L۱۳۰ KVA
MeccalteECP34-2L۱۵۰ KVA
MeccalteECO38-1S۱۸۰ KVA
MeccalteECO38-2S۲۰۰ KVA
MeccalteECO38-3S۲۲۵ KVA
MeccalteECO38-1L۲۵۰ KVA
MeccalteECO38-2L۳۰۰ KVA
MeccalteECO38-3L۳۵۰ KVA
MeccalteECO40-1S۴۰۰ KVA
MeccalteECO40-2S۴۵۰ KVA
MeccalteECO40-3S۵۰۰ KVA
MeccalteECO401.5L۶۲۰ KVA
MeccalteECO402L۶۸۰ KVA

تاریخ بروز رسانی قیمت ها  – ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

 

لیست قیمت ژنراتور Meccalte ساخت ایتالیا

۲ POLE – 3000rpm- two bearing – pickup capacity

 

ژنراتورتیپتوان kva(V) ولتاژ خروجیوزن ( kg)تثبیت کننده ولتاژقیمت
MeccalteS15W-75/A۲٫۱تکفاز۱۱۵/۲۳۰۱۲٫۴خازنی
MeccalteS16W-75/A۲٫۵تکفاز۱۱۵/۲۳۰۱۴٫۳خازنی
MeccalteS16W-90/A۳٫۵تکفاز۱۱۵/۲۳۰۱۶٫۱خازنی
MeccalteS16W-130/A۵تکفاز۱۱۵/۲۳۰۲۱خازنی
MeccalteS16W-150/A۵٫۷تکفاز۱۱۵/۲۳۰۲۳٫۷خازنی
MeccalteS16F-150/A۵٫۵تکفاز۱۱۵/۲۳۰۲۸خازنی
MeccalteS16F-180/A۶٫۵تکفاز۱۱۵/۲۳۰۳۱خازنی
MeccalteS20W-95/A۶تکفاز۱۱۵/۲۳۰۲۷٫۴خازنی
MeccalteS20W-110/A۷تکفاز۱۱۵/۲۳۰۳۰٫۵خازنی
MeccalteS20W-130/A۸٫۵تکفاز۱۱۵/۲۳۰۳۴٫۹خازنی
MeccalteS20FS-130/A۸٫۵تکفاز۱۱۵/۲۳۰۴۱٫۷خازنی
MeccalteS20FS-160/A۱۰تکفاز۱۱۵/۲۳۰۴۸٫۷خازنی
MeccalteS20F-200/A۱۲تکفاز۱۱۵/۲۳۰۵۶٫۵خازنی
MeccalteT20FS-130/A۱۰سه فاز ۲۳۰/۴۰۰۴۸٫۷خازنی
MeccalteT20FS-160/A۱۲٫۵سه فاز ۲۳۰/۴۰۰۵۵٫۷خازنی
MeccalteT20F-200/A۱۵سه فاز ۲۳۰/۴۰۰۶۳٫۵خازنی

تاریخ بروز رسانی قیمت ها  – ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

 

لیست قیمت ژنراتور Stamford

 

ژنراتورتیپتوان دائم KWتوان دائم Kvaقیمت
StamfordPI044D۶۷٫۵
StamfordPI044E۸۱۰
StamfordPI044F۱۰۱۲٫۵
StamfordBCI164C۱۰٫۸۱۳٫۵
StamfordPI044G۱۲۱۵
StamfordPI044H ۱۴۱۷٫۵
StamfordPI144D ۱۶۲۰
StamfordPI144E۲۰۲۵
StamfordPI144F۲۲۲۷٫۵
StamfordPI144G۲۴۳۰
StamfordBCI184G ۲۵۳۱٫۳
StamfordPI144H۲۸۳۵
StamfordPI144J۳۲۴۰
StamfordPI144K ۳۴۴۲٫۵
StamfordUCI224C۳۴۴۲٫۵
StamfordUCI224D ۴۰۵۰
StamfordUCI224E۴۸۶۰
StamfordUCI224F۵۸۷۲٫۵
StamfordUCI224G۶۸۸۵
StamfordUCI274C۸۰۱۰۰
StamfordUCI274D۹۱٫۲۱۱۴
StamfordUCI274E۱۱۲۱۴۰
StamfordUCI274F۱۲۸۱۶۰
StamfordUCI274G۱۴۴۱۸۰
StamfordUCI274H۱۶۰۲۰۰
StamfordUCDI274J ۱۸۴۲۳۰
StamfordHCI444C۲۰۰۲۵۰
StamfordUCDI274K۲۰۰۲۵۰
StamfordHCI444D۲۴۰۳۰۰
StamfordHCI444E۲۸۰۳۵۰
StamfordHCI444F۳۲۰۴۰۰
StamfordHCI544C۳۶۰۴۵۰
StamfordHCI544D۴۰۰۵۰۰
StamfordHCI544E۴۸۰۶۰۰
StamfordHCI544F ۵۳۶۶۷۰
StamfordHCI634G۶۴۰۸۰۰
StamfordHCI634H۷۲۸۹۱۰
StamfordHCI634J۸۰۰۱۰۰۰
StamfordHCI634K۸۸۸۱۱۱۰
StamfordPI734A۹۸۰۱۲۲۵
StamfordPI734B۱۰۸۸۱۳۶۰
StamfordPI734C۱۲۰۴۱۵۰۵
StamfordPI734D۱۲۹۲۱۶۱۵
StamfordPI734E۱۴۷۶۱۸۴۵
StamfordPI734F۱۶۱۶۲۰۲۰
StamfordPI734G۱۷۰۸۲۱۳۵

تاریخ بروز رسانی قیمت ها  – ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

لیست قیمت ژنراتور Stamford Power ساخت چین

 

ژنراتورتیپتوان دائم KWتوان دائم Kvaقیمتکاتالوگ
Stamford PowerSLG164A۶٫۵۸٫۱PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG164B۸٫۸۱۱PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG164C۱۰٫۸۱۳٫۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG164D۱۲٫۸۱۶PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG184E۱۸۲۲٫۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG184F۲۲۲۷٫۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG184G۲۵۳۱٫۳PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG184H۳۰۳۷٫۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG184J۳۲۴۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG224C۳۴۴۲٫۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG224D۴۰۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG224E۴۸۶۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG224F۵۸۷۲٫۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG224G۶۸۸۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerTWG-II224F1 ۶۸۸۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG274C۸۰۱۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG274D۹۱٫۲۱۱۴PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG274E۱۱۲۱۴۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerTWG-II274D ۱۱۲۱۴۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG274F۱۲۸۱۶۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG274G۱۴۴۱۸۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG274H۱۶۰۲۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG274J۱۸۴۲۳۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG274K۲۰۰۲۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG314C۲۰۰۲۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG314D۲۳۶۲۹۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG314E۲۶۰۳۲۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG314EL۲۸۰۳۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG314F۳۰۴۳۸۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG314G۳۲۰۴۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG354C۳۶۰۴۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG354D۴۰۰۵۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG354E۴۸۰۶۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG354FS۵۰۰۶۲۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG354F۵۳۶۶۷۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir

تاریخ بروز رسانی قیمت ها  – ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

 

لیست قیمت ژنراتور Leroy Somer ساخت فرانسه

 

ژنراتورتیپتوان دائم KWتوان دائم Kvaکاتالوگ
Leroy SomerLSA 44.2 VS45 ۸۴۱۰۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Leroy SomerLSA 46.2 M3۱۴۴۱۸۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Leroy SomerLSA 47.2 S4۳۲۸۴۱۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Leroy SomerLSA 47.2 M7۴۰۰۵۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Leroy SomerLSA 51.2 S55 ۱۴۸۸۱۸۶۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir

 

لیست قیمت ژنراتور  STC-China سه فاز چینی

 

 

ژنراتورتیپتوان دائم KWتوان دائم Kvaقیمت
STC-ChinaSTC-3۳۳٫۷۵
STC-ChinaSTC-5۵۶٫۲۵
STC-ChinaSTC-7.5۷٫۵۹٫۵
STC-ChinaSTC-10۱۰۱۲٫۵
STC-ChinaSTC-12۱۲۱۵
STC-ChinaSTC-15۱۵۱۸٫۷۵
STC-ChinaSTC-20۲۰۲۵
STC-ChinaSTC-24۲۴۳۰
STC-ChinaSTC-30۳۰۳۷٫۵
STC-ChinaSTC-40۴۰۵۰
STC-ChinaSTC-50۵۰۶۲٫۵
STC-ChinaSTC-60۶۰۷۵

تاریخ بروز رسانی قیمت ها  – ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

 

 

لیست قیمت ژنراتور ST-China تک فاز چینی

ژنراتورتیپتوان دائم KWتوان دائم Kvaقیمت
ST-ChinaST-3۳۳٫۷۵
ST-ChinaST-5۵۶٫۲۵
ST-ChinaST-7.5۷٫۵۹٫۴
ST-ChinaST-10۱۰۱۲٫۵
ST-ChinaST-12۱۲۱۵
ST-ChinaST-15۱۵۱۸٫۷۵
ST-ChinaST-15۲۰۲۵
ST-ChinaST-15۲۴۳۰

تاریخ بروز رسانی قیمت ها  – ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

 

لیست قیمت ژنراتور Ital Motors ساخت ایتالیا

ژنراتور اطلس موتور

 

ژنراتورتیپتوان دائم KWتوان دائم Kvaکاتالوگ
Ital MotorsSK 160 LB۲۴۳۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 160 WB۳۲۴۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsIB4 LA۴۰۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 225 MS۶۰۷۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 225 ML۸۴۱۰۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 225 LS۹۶۱۲۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 250 SL۱۲۰۱۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 250 MM۱۶۰۲۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 250 LM۲۱۶۲۷۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsIMS 250 LL۲۴۰۳۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 315 SS۲۸۰۳۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 315 SM۳۲۰۴۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsIMS 355 MS ۴۰۰۵۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 355 LM۵۲۰۶۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsIMS 355 WL۵۷۶۷۲۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 400 SX۶۴۰۸۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 400 SM۸۰۰۱۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 400 MM۱۰۴۰۱۳۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 450 SM۱۲۸۰۱۶۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir

 

لیست قیمت ژنراتور Linz ساخت ایتالیا

ژنراتور لینز

 

ژنراتورتیپتوان دائم Kvaقیمتکاتالوگ
LinzE1C13S A/4 شافتدار۵٫۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzE1X13S A/4۶٫۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzE1C13S B/4 شافتدار۷PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzE1S13S A/4 شافتدار۸PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzE1X13S B/4۸PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzE1C13S D/4 شافتدار۹PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzE1S13S B/4 شافتدار۱۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzE1X13S C/4۱۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzE1C13M E/4 شافتدار۱۱٫۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzE1C13M F/4 شافتدار۱۲٫۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzE1S13M D/4 شافتدار۱۳PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzE1S13M E/4 شافتدار۱۶PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzE1X13M F/4۱۶PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور
LinzSLT18 MD صفحه ای۲۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO18S A/4 شافتدار۲۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzE1S13M F/4۲۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO18S B/4 صفحه ای۲۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO18S B/4 شافتدار۲۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO18S C/4 صفحه ای۳۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO18S C/4 شافتدار۳۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO18M E/4 صفحه ای۴۲PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO18M E/4 شافتدار۴۲PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO18L F/4 صفحه ای۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO18L F/4 شافتدار۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO 22SA/4۶۰
LinzPRO22S A/4 شافتدار۶۳PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO 22SB/4۶۳
LinzPRO22S B/4 شافتدار۷۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO22S C/4 صفحه ای۸۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO22S C/4 شافتدار۸۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO 22SC/4۸۵
LinzPRO22S D/4 صفحه ای۱۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO22S D/4 شافتدار۱۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO 22SD/4۱۰۰
LinzPRO22M E/4 صفحه ای۱۳۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO22M E/4 شافتدار۱۳۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO 22ME/4۱۳۰
LinzPRO22M F/4 صفحه ای۱۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO22M F/4 شافتدار۱۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO28S B/4 صفحه ای۲۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO28S B/4 شافتدار۲۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO28S D/4 صفحه ای۲۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO28S D/4 شافتدار۲۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO28M E/4 صفحه ای۳۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO28M E/4 شافتدار۳۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO28M F/4 صفحه ای۳۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
LinzPRO28M F/4 شافتدار۳۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir

 

لیست قیمت ژنراتور Atlas Motor و  Gucbir

 

ژنراتورساختتیپتوان دائم Kvaقیمت
Atlas MotorایرانSY-A224E۶۰
GucbirترکیهGA47۴۷
GucbirترکیهGA125۱۲۵