ژنراتور | ژنراتور برق

ژنراتور | ژنراتور برق

ای ABB ساخت فنلاند

ژنراتور ABB

ژنراتورمدلدور
(RPM)
توان
(KVA)
قیمت
ABBAMG 180 AA4۱۵۰۰۱۴۲۷,۸۰۰,۰۰۰
ABBAMG 180 BB4۱۵۰۰۱۹۲۹,۴۰۰,۰۰۰
ABBAMG 180 CC4۱۵۰۰۲۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰
ABBAMG 180 DD4۱۵۰۰۳۰۳۷,۸۰۰,۰۰۰
ABBAMG 250 BB4۱۵۰۰۱۰۰۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
ABBAMG 280 CC4۱۵۰۰۲۲۵۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰
ABBAMG 350 CC4۱۵۰۰۴۵۰۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰
ABBAMG 355 DD4۱۵۰۰۵۲۵۳۰۶,۵۰۰,۰۰۰
ABBAMG 355 EE4۱۵۰۰۶۲۵۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰
ABBAMG 400 AA4۱۵۰۰۷۵۰۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰

تاریخ بروز رسانی قیمت ها  – ۱۵ شهریور ۱۳۹۵

لیست قیمت ژنراتور Meccalte ساخت ایتالیا

ژنراتور مکالته

 

ژنراتورتیپتوانقیمت
MeccalteS16F۵٫۵ KVA۹,۱۰۰,۰۰۰
MeccalteS16F۶٫۵ KVA۱۱,۲۰۰,۰۰۰
MeccalteECO3-1SN۸٫۵ KVA۱۱,۸۰۰,۰۰۰
MeccalteECO3-2SN۱۰ KVA۱۳,۴۰۰,۰۰۰
MeccalteBTO3-3L/4۱۵ KVA
MeccalteECO28-1L/4۲۰ KVA۴۴,۴۰۰,۰۰۰
MeccalteECO28-2L/4۲۵ KVA۴۸,۲۰۰,۰۰۰
MeccalteECO28-VL/4۳۰ KVA۵۱,۴۰۰,۰۰۰
MeccalteECO32-2S/4۳۵ KVA۵۴,۶۰۰,۰۰۰
MeccalteECO32-3S/4۴۰ KVA۵۸,۹۰۰,۰۰۰
MeccalteECO32-1L/4۵۰ KVA۶۴,۲۰۰,۰۰۰
MeccalteECO32-2L/4۶۰ KVA۶۸,۵۰۰,۰۰۰
MeccalteECO32-3L/4۷۰ KVA۷۳,۸۰۰,۰۰۰
MeccalteECP34-1S۸۵ KVA۹۴,۲۰۰,۰۰۰
MeccalteECP34-2S۱۰۵ KVA۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰
MeccalteECP34-1L۱۳۰ KVA۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰
MeccalteECP34-2L۱۵۰ KVA۱۲۰,۴۰۰,۰۰۰
MeccalteECO38-1S۱۸۰ KVA۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰
MeccalteECO38-2S۲۰۰ KVA۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰
MeccalteECO38-3S۲۲۵ KVA۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰
MeccalteECO38-1L۲۵۰ KVA۱۶۵,۹۰۰,۰۰۰
MeccalteECO38-2L۳۰۰ KVA۱۸۱,۹۰۰,۰۰۰
MeccalteECO38-3L۳۵۰ KVA۲۰۳,۳۰۰,۰۰۰
MeccalteECO40-1S۴۰۰ KVA۲۷۲,۹۰۰,۰۰۰
MeccalteECO40-2S۴۵۰ KVA۲۹۴,۳۰۰,۰۰۰
MeccalteECO40-3S۵۰۰ KVA۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰
MeccalteECO401.5L۶۲۰ KVA۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰
MeccalteECO402L۶۸۰ KVA۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰

تاریخ بروز رسانی قیمت ها  – ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

لیست قیمت ژنراتور Meccalte ساخت ایتالیا

۲ POLE – 3000rpm- two bearing – pickup capacity

 

ژنراتورتیپتوان kva(V) ولتاژ خروجیوزن ( kg)تثبیت کننده ولتاژقیمت
MeccalteS15W-75/A۲٫۱تکفاز۱۱۵/۲۳۰۱۲٫۴خازنی۶,۴۰۰,۰۰۰
MeccalteS16W-75/A۲٫۵تکفاز۱۱۵/۲۳۰۱۴٫۳خازنی۶,۷۰۰,۰۰۰
MeccalteS16W-90/A۳٫۵تکفاز۱۱۵/۲۳۰۱۶٫۱خازنی۸,۲۰۰,۰۰۰
MeccalteS16W-130/A۵تکفاز۱۱۵/۲۳۰۲۱خازنی۸,۶۰۰,۰۰۰
MeccalteS16W-150/A۵٫۷تکفاز۱۱۵/۲۳۰۲۳٫۷خازنی۹,۱۰۰,۰۰۰
MeccalteS16F-150/A۵٫۵تکفاز۱۱۵/۲۳۰۲۸خازنی۹,۵۰۰,۰۰۰
MeccalteS16F-180/A۶٫۵تکفاز۱۱۵/۲۳۰۳۱خازنی۱۱,۸۰۰,۰۰۰
MeccalteS20W-95/A۶تکفاز۱۱۵/۲۳۰۲۷٫۴خازنی۱۲,۳۰۰,۰۰۰
MeccalteS20W-110/A۷تکفاز۱۱۵/۲۳۰۳۰٫۵خازنی۱۲,۸۰۰,۰۰۰
MeccalteS20W-130/A۸٫۵تکفاز۱۱۵/۲۳۰۳۴٫۹خازنی۱۳,۵۰۰,۰۰۰
MeccalteS20FS-130/A۸٫۵تکفاز۱۱۵/۲۳۰۴۱٫۷خازنی۱۳,۵۰۰,۰۰۰
MeccalteS20FS-160/A۱۰تکفاز۱۱۵/۲۳۰۴۸٫۷خازنی۱۳,۹۰۰,۰۰۰
MeccalteS20F-200/A۱۲تکفاز۱۱۵/۲۳۰۵۶٫۵خازنی۱۵,۰۰۰,۰۰۰
MeccalteT20FS-130/A۱۰سه فاز ۲۳۰/۴۰۰۴۸٫۷خازنی۱۶,۱۰۰,۰۰۰
MeccalteT20FS-160/A۱۲٫۵سه فاز ۲۳۰/۴۰۰۵۵٫۷خازنی۱۶,۶۰۰,۰۰۰
MeccalteT20F-200/A۱۵سه فاز ۲۳۰/۴۰۰۶۳٫۵خازنی۱۸,۰۰۰,۰۰۰

تاریخ بروز رسانی قیمت ها  – ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

لیست قیمت ژنراتور Stamford

ژنراتور استمفورد

 

ژنراتورتیپتوان دائم KWتوان دائم Kvaقیمت
StamfordPI044D۶۷٫۵
StamfordPI044E۸۱۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
StamfordPI044F۱۰۱۲٫۵
StamfordBCI164C۱۰٫۸۱۳٫۵
StamfordPI044G۱۲۱۵
StamfordPI044H ۱۴۱۷٫۵
StamfordPI144D ۱۶۲۰
StamfordPI144E۲۰۲۵
StamfordPI144F۲۲۲۷٫۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
StamfordPI144G۲۴۳۰
StamfordBCI184G ۲۵۳۱٫۳
StamfordPI144H۲۸۳۵
StamfordPI144J۳۲۴۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰
StamfordPI144K ۳۴۴۲٫۵
StamfordUCI224C۳۴۴۲٫۵
StamfordUCI224D ۴۰۵۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰
StamfordUCI224E۴۸۶۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
StamfordUCI224F۵۸۷۲٫۵۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
StamfordUCI224G۶۸۸۵۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
StamfordUCI274C۸۰۱۰۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
StamfordUCI274D۹۱٫۲۱۱۴
StamfordUCI274E۱۱۲۱۴۰۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
StamfordUCI274F۱۲۸۱۶۰۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
StamfordUCI274G۱۴۴۱۸۰۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
StamfordUCI274H۱۶۰۲۰۰۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
StamfordUCDI274J ۱۸۴۲۳۰
StamfordHCI444C۲۰۰۲۵۰۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
StamfordUCDI274K۲۰۰۲۵۰۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
StamfordHCI444D۲۴۰۳۰۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
StamfordHCI444E۲۸۰۳۵۰۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
StamfordHCI444F۳۲۰۴۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
StamfordHCI544C۳۶۰۴۵۰۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
StamfordHCI544D۴۰۰۵۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
StamfordHCI544E۴۸۰۶۰۰۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
StamfordHCI544F ۵۳۶۶۷۰۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
StamfordHCI634G۶۴۰۸۰۰۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
StamfordHCI634H۷۲۸۹۱۰
StamfordHCI634J۸۰۰۱۰۰۰۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
StamfordHCI634K۸۸۸۱۱۱۰
StamfordPI734A۹۸۰۱۲۲۵
StamfordPI734B۱۰۸۸۱۳۶۰۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
StamfordPI734C۱۲۰۴۱۵۰۵۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
StamfordPI734D۱۲۹۲۱۶۱۵
StamfordPI734E۱۴۷۶۱۸۴۵
StamfordPI734F۱۶۱۶۲۰۲۰
StamfordPI734G۱۷۰۸۲۱۳۵

تاریخ بروز رسانی قیمت ها  – ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

 

لیست قیمت ژنراتور Stamford Power ساخت چین

ژنراتور استمفورد پاور

 

ژنراتورتیپتوان دائم KWتوان دائم Kvaقیمتکاتالوگ
Stamford PowerSLG164A۶٫۵۸٫۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG164B۸٫۸۱۱PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG164C۱۰٫۸۱۳٫۵۱۹,۸۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG164D۱۲٫۸۱۶۲۱,۴۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG184E۱۸۲۲٫۵۲۴,۱۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG184F۲۲۲۷٫۵۲۶,۸۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG184G۲۵۳۱٫۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG184H۳۰۳۷٫۵۳۳,۷۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG184J۳۲۴۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG224C۳۴۴۲٫۵۳۵,۸۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG224D۴۰۵۰۴۱,۷۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG224E۴۸۶۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG224F۵۸۷۲٫۵۴۸,۲۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG224G۶۸۸۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerTWG-II224F1 ۶۸۸۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG274C۸۰۱۰۰۶۳,۱۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG274D۹۱٫۲۱۱۴۶۴,۲۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG274E۱۱۲۱۴۰۷۴,۲۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerTWG-II274D ۱۱۲۱۴۰۷۰,۶۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG274F۱۲۸۱۶۰۸۲,۱۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG274G۱۴۴۱۸۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG274H۱۶۰۲۰۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG274J۱۸۴۲۳۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG274K۲۰۰۲۵۰۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG314C۲۰۰۲۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG314D۲۳۶۲۹۵۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG314E۲۶۰۳۲۵۱۳۹,۱۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG314EL۲۸۰۳۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG314F۳۰۴۳۸۰۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG314G۳۲۰۴۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG354C۳۶۰۴۵۰۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG354D۴۰۰۵۰۰۲۲۵,۸۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG354E۴۸۰۶۰۰۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG354FS۵۰۰۶۲۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Stamford PowerSLG354F۵۳۶۶۷۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir

تاریخ بروز رسانی قیمت ها  – ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

لیست قیمت ژنراتور Leroy Somer ساخت فرانسه

ژنراتور لوری

 

ژنراتورتیپتوان دائم KWتوان دائم Kvaکاتالوگ
Leroy SomerLSA 44.2 VS45 ۸۴۱۰۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Leroy SomerLSA 46.2 M3۱۴۴۱۸۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Leroy SomerLSA 47.2 S4۳۲۸۴۱۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Leroy SomerLSA 47.2 M7۴۰۰۵۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Leroy SomerLSA 51.2 S55 ۱۴۸۸۱۸۶۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir

 

لیست قیمت ژنراتور  STC-China سه فاز چینی

ژنراتور چین

 

ژنراتورتیپتوان دائم KWتوان دائم Kvaقیمت
STC-ChinaSTC-3۳۳٫۷۵۵,۹۰۰,۰۰۰
STC-ChinaSTC-5۵۶٫۲۵۸,۳۰۰,۰۰۰
STC-ChinaSTC-7.5۷٫۵۹٫۵۸,۷۰۰,۰۰۰
STC-ChinaSTC-10۱۰۱۲٫۵۱۰,۷۰۰,۰۰۰
STC-ChinaSTC-12۱۲۱۵۱۱,۸۰۰,۰۰۰
STC-ChinaSTC-15۱۵۱۸٫۷۵۱۳,۴۰۰,۰۰۰
STC-ChinaSTC-20۲۰۲۵۱۳,۹۰۰,۰۰۰
STC-ChinaSTC-24۲۴۳۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
STC-ChinaSTC-30۳۰۳۷٫۵۲۱,۹۰۰,۰۰۰
STC-ChinaSTC-40۴۰۵۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
STC-ChinaSTC-50۵۰۶۲٫۵۲۵,۷۰۰,۰۰۰
STC-ChinaSTC-60۶۰۷۵۲۷,۳۰۰,۰۰۰

تاریخ بروز رسانی قیمت ها  – ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

لیست قیمت ژنراتور ST-China تک فاز چینی

ژنراتور چین

 

ژنراتورتیپتوان دائم KWتوان دائم Kvaقیمت
ST-ChinaST-3۳۳٫۷۵۵,۴۰۰,۰۰۰
ST-ChinaST-5۵۶٫۲۵۷,۸۰۰,۰۰۰
ST-ChinaST-7.5۷٫۵۹٫۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ST-ChinaST-10۱۰۱۲٫۵۱۰,۲۰۰,۰۰۰
ST-ChinaST-12۱۲۱۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰
ST-ChinaST-15۱۵۱۸٫۷۵۱۲,۸۰۰,۰۰۰
ST-ChinaST-15۲۰۲۵۱۳,۴۰۰,۰۰۰
ST-ChinaST-15۲۴۳۰۱۴,۴۰۰,۰۰۰

تاریخ بروز رسانی قیمت ها  – ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

 

لیست قیمت ژنراتور Ital Motors ساخت ایتالیا

ژنراتور اطلس موتور

 

ژنراتورتیپتوان دائم KWتوان دائم Kvaکاتالوگ
Ital MotorsSK 160 LB۲۴۳۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 160 WB۳۲۴۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsIB4 LA۴۰۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 225 MS۶۰۷۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 225 ML۸۴۱۰۵PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 225 LS۹۶۱۲۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 250 SL۱۲۰۱۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 250 MM۱۶۰۲۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 250 LM۲۱۶۲۷۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsIMS 250 LL۲۴۰۳۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 315 SS۲۸۰۳۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 315 SM۳۲۰۴۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsIMS 355 MS ۴۰۰۵۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 355 LM۵۲۰۶۵۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsIMS 355 WL۵۷۶۷۲۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 400 SX۶۴۰۸۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 400 SM۸۰۰۱۰۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 400 MM۱۰۴۰۱۳۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir
Ital MotorsSK 450 SM۱۲۸۰۱۶۰۰PDF دیزل ژنراتور دست دوم,ژنراتور لینز,ژنراتور مکالته ایتالیا,ژنراتور استمفورد,مشخصات ژنراتور ,جنراتور ,ژنراتور,ژنراتور لوری سامر,ژنراتور Gucbir

 

 

لیست قیمت ژنراتور Atlas Motor و  Gucbir

ژنراتور گوچ بیر

ژنراتورساختتیپتوان دائم Kvaقیمت
Atlas MotorایرانSY-A224E۶۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
GucbirترکیهGA47۴۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
GucbirترکیهGA125۱۲۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰